تجرید

۱۳۹۲-۰۲-۰۹

واژگان «تجربیات» «تجرید» «تخصص وجود»

مراد از تخصص ، خاص شدن و امتیاز یافتن و جدا شدن چیزی از چیزی است . و مراد از وجود ، حقیقت خارجی وجود می باشد. نه مفهوم ذهنی آن. بنابراین ، مقصود از این عنوان تخصص و امتیازی است که در حقیقت خارجی وجود راه دارد . این تخصص به سه نحو می باشد: