بهار

۱۳۹۵-۰۲-۱۵
Dr Dinani maarefat 3

بعثت و برانگیختی

خداوند رسولی را برانگیخت و این برانگیختگی همه چیز انسان را فرامی گیرد یک وقت انسان در احساساتش برانگیخته می شود یک وقت انسان در بعدی از ابعادش برانگیخته می شود در خرد برانگیخته می شود این برانگیختگی در اینجا یعنی کسانی که امی بودند چیزی نمی دانسته چیزی فرانگرفته همینطور مادی باقی مانده در یک قوم امی که خود حضرت ختمی مرتبت هم امی بود یعنی مدرسه نرفته وخط نمی نوشته،نوشتن یک صنعت و یک فن است می خواهد بگوید اینها تکنیک و صنعت است و آن دریافت واقعی می تواند غیر از اینها باشه نه اینکه اینها کم بها هستندهر کدام مهم است ولی می خواهد بگوید یک چیز فوق این حرفها است از نسخ دیگری است. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
۱۳۹۵-۰۱-۱۴
Norooz_Pirooz

برنامه معرفت ویژه نوروز ۱۳۹۵

برنامه ویژه سال جدید که «بهاریه» نام دارد در قالب ۹ مجموعه برنامه است که به بررسی آراء اندیشمندان و شعرایی نظیر حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، جامی و دیگر شعرا از این دست خواهد بود. این ویژه برنامه از ابتدای سال جدید خورشیدی تا روز هشتم و سپس در روز سیزدهم فروردین از رسانه ملی پخش خواهد شد.
۱۳۹۵-۰۱-۱۳
Dr Dinani maarefat 13

ویژه برنامه معرفت سیزدهم فروردین ۱۳۹۵

غزلی بهاری از ابیات عبدالرحمن جامی | قومی به هوای حج در قطع بیابان ها / جمعی ز نشاط می در طوف گلستان ها / یک طایفه دیگر با داغ غمت فارغ / هم از طلب این ها، هم از طرب آنها / نه راه به دیری شب، نه روز به معبدها / خوردند بسی خونها کندند بسی جانها
۱۳۹۵-۰۱-۰۶
Dr Dinani maarefat 11

ویژه برنامه معرفت ششم فروردین ۱۳۹۵

وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها / بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها / گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل / با یاد تو افتادم از یاد برفت آن‌ها / ای مهر تو در دل‌ها وی مهر تو بر لب‌ها / وی شور تو در سرها وی سر تو در جان‌ها / تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم / بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها / تا خار غم عشقت آویخته در دامن / کوته نظری باشد رفتن به گلستان‌ها
۱۳۹۵-۰۱-۰۵
Dr Dinani maarefat 3

ویژه برنامه معرفت پنجم فروردین ۱۳۹۵

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت / و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت / گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست / گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت / یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض / پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
۱۳۹۵-۰۱-۰۴
Dr Dinani maarefat 1

ویژه برنامه معرفت چهارم فروردین ۱۳۹۵

ابیاتی بهارانه از عبدالرحمن جامی | عید است خروشی ز دل تنگ برآریم / فریاد زمرغان شباهنگ برآریم / مستی و خموشی نسزد مطرب ما کو /تا کوس خرد بر زند و چنگ برآریم / رو خلعت نو از می فرجام بپوشیم / تا روزنه نام و در ننگ برآریم