باطن و ظاهر

۱۳۹۱-۰۵-۳۱

غیب آدمی کجاست؟

امر معقول، دیدنی نیست و به ادراک عقلی در می آید اما هم عقل دارید و هم معقول، این غیب شماست. عقل، غیب شماست اما جهان عقل که جهان غیب شماست یک جهان بی کرانه است که می توانی به غیب اندر غیب، پرده اندر پرده، راه پیدا کنی تا آنجایی که عقل به جایی برسد وبگوید دیگر من ناتوان شدم