اینستاگرام

۱۳۹۱-۰۵-۳۱
کتاب و معنی

نیایش فیلسوف

هستی، از آن نظر که هستی است، نیستی را نمی‌پذیرد چون نیستی نقیض هستی است و هرگز چیزی نقیض خود را نمی‌پذیرد. ماهیت نیز چون امری علمی است، از ساحت هستی بیرون است. بنابراین، هستی، از نظر هست بودن، غیر هستی نیست و چیزی که فقط هستی است و غیر هستی نیست در هستی خود، ثابت است و به این ترتیب وجود، خود دلیل وجود است که؛ آفتاب آمد دلیل آفتاب …
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
باران خیال

اهل علم، اهل سفرند

تحول اساسی که آن را «تحوّل فکری »می نامیم به صورت رفتن از مکانی به مکان دیگر نیست. این می تواند منشأ، معدّ و آمادگی بخش باشد. ولی لزوما موجب تحول بنیادی نمی شود. تحوّل بنیادی ممکن است بدون سفر و در حال اقامت و سکونت در جایی، برای انسان حاصل شود. یک انسان ممکن است در تمام عمرش در جایی ساکن باشد ولی تحوّلات فکری اش بسیار قویّ باشد. او هم مسافر است با این که ممکن است در جایی نشسته باشد. این قبیل تحوّل شامل تحوّل درونی، تحوّل حالی، تحوّل فکری، تحوّل شهودی هم می شود.