ایجاب عدولی

۱۳۹۲-۰۲-۰۷

واژگان «اولیّات» «ایجاب عدولی» «أین(=کجایی)»

اولیّات : قضایایی هستند که اگر حملیّه باشند، انسان با صرف تصور موضوع و محمول و نسبت حکمیّه ، به آن تصدیق می کند و آن را می پذیرد؛ مانند قضیه «کلّ از جزء بزرگتر است » و اگر شرطیّه باشد ، تصور مقدم و تالی و نسبت حکمیّه برای اذعان به آن کفایت می کند ، مانند قضیه :« عدد زوج است و یا فرد است »