اولویت غیری

۱۳۹۲-۰۲-۰۷

واژگان «اولویت» «اولویت ذاتی» «اولویت غیر کافی»

اولویت :نام نظریه ای است که در باب علیّت از سوی متکلّمان ارائه شده است .بنابراین نظریه، علت برای به وجود آوردن معلول ، لزومی ندارد وجود معلول را ضروری گرداند ، بلکه همین اندازه که طرف وجود را بر عدم رجحان دهد و ممکن را از حالت استوا نسبت به وجود و عدم خارج گرداند برای موجود شدن آن کفایت می کند.