انقلاب حقیقت

۱۳۹۱-۱۰-۲۱
Ghavaed

قاعده پنجم: انقلاب الحقیقه ممتنعٌ

انقلاب حقیقت ، عبارت است از اینکه ماهیت شیء از آن نظر که ماهیت آن شیء است ، برحسب معنی و مفهوم به ماهیت شیء دیگر منقلب شود . این گونه انقلاب از نظر عقل محال است . زیرا ماهیت ، از آن جهت که خود ماهیت است ، جز همان ماهیت چیز دیگری نیست و چون چنین است ، هیچ گونه مفهومی جز مفهوم خود آن ماهیت ، بر آن ماهیت صدق نمی کند .