اندیشه های فردوسی

۱۳۹۳-۰۲-۰۷

سخن هرکس، تراز روح اوست

آدم وقتی که اشعار فردوسی را می خواند و می شنود دیگر در اینکه این مرد یک موحد درستی بوده است شک ندارد و یک مسلمان تمام عیار و یک شیعۀ کامل، شیعۀ تمام عیار، در تشیعش انسان هیچ شکی نمی کند. همه این اشعار دلالت دارد بر متدیَن بودن و موحد بودن این مرد. یکی از بزرگان ما، قاضی نورالله شوشتری، آن مرد بزرگ، شیعه شناس خوبی است و معروف است به شیعه شناس، او می کوشد علمای بزرگ شیعه را معرفی کند. این جالب است که شما قضاوت قاضی نورلله شوشتری را درباره فردوسی بشنوید.
۱۳۹۳-۰۱-۰۶

برنامه معرفت در ایام نوروز ۱۳۹۳

هر روز در ایام نوروز از همین صفحه می توانید برنامه معرفت را دریافت کنید.
۱۳۹۳-۰۱-۰۴

برنامه معرفت ۴ فروردین ۱۳۹۳

اولین جلسه بررسی اندیشه های حکیم فارابی در برنامه معرفت، اختصاص دارد به آشنایی اجمالی با این اندیشمند اسلامی. پاسخ به این پرسش که چرا در این مقطع تاریخی به بررسی اندیشه های این حکیم پرداخته می شود نیز از جمله بحث های مطرح شده است.
۱۳۹۳-۰۱-۰۳
۲۹mordad

برنامه معرفت سوم فروردین ۱۳۹۳

بناهای آباد گردد خراب/زباران وز تابش آفتاب/پی افکندم از نظم کاخی بلند/که از باد و باران نیابد گزند/بسی رنج بردم در این سال سی/عجم زنده کردم بدین پارسی/بر این نامه بر سالها بگذرد/همی داند آن کس که دارد خرد/همه داستانم در او حکمت است برای خرد پیشگان عبرت است/بدین داستان دُرّه بارم همی/به سنگ اندرون لاله کارم همی/کنون خانه ام دین و دانش بود/که مغز سخن زآفرینش بود
۱۳۹۳-۰۱-۰۲
maarefat-1391.10.29-02

برنامه معرفت دوم فروردین ۱۳۹۳

کنون خورد باید می خوش گوار/که آمد بهار و دهد بوی یار/هوا پرخروش و زمین پر زجوش/خنک آنکه دل شاد دارد به نوش/همه بوستان پر زبرگ گل است /همه کوه پر لاله و سنبل است/بخندد همی بلبل از هردوان/چو بر گل نشیند، گشاید زبان/که داند که بلبل چه گوید همی / رخ گل ببیند چه موید همی
۱۳۹۲-۱۲-۲۳
maarefat-behind

برنامه معرفت ۲۳ اسفند ۱۳۹۲

به نیکی بود تن آراستن/که نیکی نشاید زکس خواستن/هر آن کس ره مردمی بگذرد/خردمند از مردمان نشمرد/کسی کو بود پاک و یزدان پرست/نیارد به کردار بد هیچ دست/ستوده تر آن کس بود در جهان/که نیکی کند آشکار و نهان/به نیکی گرای و میازار کس/که ره رستگاری همین است و بس/سر نیک خواهی به کردار توست/که آینه دین و پندار توست/تو را کردگار است پروردگار/تویی بنده و کرده کردگار