امکان استقبالی

۱۳۹۲-۰۲-۰۱

واژگان «امکان اخص» «امکان استعدادی» «امکان استقبالی»

امکان اخص بیانگر آن است که محمول نه برای ذات موضوع ضرورت دارد و نه آنکه موضوع مقید به وصف و یا وقتی شده است که به لحاظ آن وصف یا وقت، محمول برایش ضروری باشد. مانند قضیه «انسان ممکن است نویسنده باشد» بنابراین ، امکان اخص هم ضرورت ذاتیه را نفی می کند و هم ضرورت وصفیه و وقتیه را ؛ امکان استعدادی ذاتاً همان استعداد است و مغایرت اش با آن اعتباری است . یعنی یک حقیقت است که به اعتبار اضافه اش به مستعد، استعداد نامیده می شود و به اعتبار اضافه اش به مستعدٌلَه ، امکان استعدادی نامیده می شود.