اجتماع نقیضین محال

۱۳۹۱-۱۱-۲۱
course1

اجتماع النقیضین و ارتفاعهما محالٌ

هرگونه دلیلی که بر محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیضین قائم شود ، در مرحله نخست باید معلوم شود که دلیل بودن و دلیل نبودن خود این دلیل ، قابل اجتماع نیست . زیرا در غیر این صورت باب این احتمال مفتوح است که این دلیل ممکن است هم دلیل و هم دلیل نباشد و با وجود این احتمال ،دلیل از دلیل بودن ساقط می گردد و هرگز مطلوب حاصل نمی شود ؛ زیرا معنی این احتمال این است که دلیل در عین این که بر محال بودن اجتماع نقیضین دلالت دارد ، بر محال بودن آن نیز دلالت دارد.