ابن سینا و بیان بهمنیار

۱۳۹۲-۰۵-۱۶

مقدمه کتاب سخن ابن سینا و بیان بهمنیار

ابن سینا نه تنها با افلاطون همراه نیست و با اندیشه های او هماهنگی ‏ندارد، بلکه یک نو ا‏فلاطونی هم به شمار نمی آید. کسانی که با اندیشه های شرقی ابن سینا آشنایی ندارند می کوشند این فیلسوف بزرگ ایرانی را در زمره کسانی قرار دهند که نو ا‏فلاطونی خوانده می شوند. این سخن یک ادعای بی اساس و یک اشتباه تاریخی است که آگاهی نسبت به آن امری ضروری به شمار می آید.