آثار مکتوب دینانی

۱۳۹۱-۰۵-۳۱
باران خیال

اهل علم، اهل سفرند

تحول اساسی که آن را «تحوّل فکری »می نامیم به صورت رفتن از مکانی به مکان دیگر نیست. این می تواند منشأ، معدّ و آمادگی بخش باشد. ولی لزوما موجب تحول بنیادی نمی شود. تحوّل بنیادی ممکن است بدون سفر و در حال اقامت و سکونت در جایی، برای انسان حاصل شود. یک انسان ممکن است در تمام عمرش در جایی ساکن باشد ولی تحوّلات فکری اش بسیار قویّ باشد. او هم مسافر است با این که ممکن است در جایی نشسته باشد. این قبیل تحوّل شامل تحوّل درونی، تحوّل حالی، تحوّل فکری، تحوّل شهودی هم می شود.