۱۳۹۵-۰۹-۲۶

مصاحبه ها


مصاحبه با دکتر دینانی (بنابه اظهارات مصاحبه کنندگان) بسیار سخت است! زیرا گفتگو با یک فیلسوف که احاطه بسیار زیادی دارد و به چالش کشیدن در مسائل مختلف عقلی، برای مصاحبه گر یک مشکل به شمار می آید. اما استاد دینانی این مشکل را به یک فرصت تبدیل می کنند و با طرح سقراط گونه پرسش ها و پاسخ ها می کوشند تا مصاحبه به یک خطابه تبدیل نشود.

چون مسائل فلسفه و عرفان بسیار جدی است، توقع می رود که فضای مصاحبه با یک فیلسوف و عارف، بسیار خشک و جدی باشد؛ در حالی که مصاحبه هایی با استاد شده که علاوه بر حفظ جدیت مسائل مطرح شده، با استفاده از مثال های مختلف، تلطیف مسائل پیچیده به ساده ترین وجه و در عین حال فضایی سرشار از وجد ناشی از فهم منتهی شده؛ مصاحبه هایی با موضوعات مختلف دینی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی و…. برای شناخت ابعاد بیشتری از یک اندیشمند، به طور قطع، مطالعه و شنیدن مصاحبه، یکی از ارزشمندترین راه ها برای کسب معرفت خواهد بود.


کلیک کنید