۱۳۹۵-۰۲-۰۸

برنامه معرفت بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۵

بودم آن روز من از طائفه ای دردکشان / که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان / از خرابات نشینان چه نشان می طلبی / بی نشان ناشده ایشان نتوان یافت نشان | محبت ازلی است و اساس این عالم است. وقتی از می و معشوق صحبت می شود مِی انگوری نیست، بلکه می محبت و معرفت است.
۱۳۹۵-۰۲-۰۷

برنامه معرفت بیستم فروردین ۱۳۹۵

انسان، جان جهان است. اگر جهان جان دارد، جان جهان انسان است. انسان را از جهان بردارند و اگر انسان در جهان نبود، جهان هستی بی جان بود. انسان، جان جهان است. حقیقت مطلق حق تعالی است و هر آنچه غیر حق است، قیود است. حق معرفت خیلی سخت است. یعنی رسیدن به مطلق. آدم زور می زند به مطلق برسد ولی نمی تواند. خلاص شدن از قید بسیار سخت است. از قیدی رها می شویم و به قید دیگری می رویم. از آن قید هم رها می شویم باز درگیر قید دیگری می شویم. همه اینها مقیدند. این قیود و رنج های لایتناهی از مطلق است. جایی نیست که خدا حضور نداشته باشد اما ما حق را نمی بینیم، قید را می بینیم
۱۳۹۳-۱۰-۱۳
عکس روی تو چو در آیینه‌ جام افتاد

ابن تیمیه و انکار وابستگی عقل و نقل

ابن تیمیه معتقد است معرفت های عقلی از حد حصر و شماره بیرون است ولی آن نوع معرفت عقلی که صحت نقل را می توان با آن اثبات کرد نه تنها همه آن معارف عقلی نیست بلکه با هر یک از آنها مباینت دارد. به این ترتیب وقتی برخی از آنها و یا حتی همه آنها باطل شود به هیچ عقلی که اساس سمع است و نقل را با آن می توان اثبات کرد باطل نمی گردد.