۱۳۹۳-۰۱-۰۴

برنامه معرفت ۴ فروردین ۱۳۹۳

اولین جلسه بررسی اندیشه های حکیم فارابی در برنامه معرفت، اختصاص دارد به آشنایی اجمالی با این اندیشمند اسلامی. پاسخ به این پرسش که چرا در این مقطع تاریخی به بررسی اندیشه های این حکیم پرداخته می شود نیز از جمله بحث های مطرح شده است.