۱۳۹۲-۰۲-۲۷

برنامه معرفت بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲

عاشقی میمرد چون دل زنده داشت/لاجرم چون گل لبی پرخنده داشت/سایلی گفتش که این خنده ز چیست/خاصه در وقتی که میباید گریست/گفت با معشوق خود چون عاشقم/میزنم یک دم که صبحی صادقم/صبح را خنده صواب آید صواب/کو درون سینه دارد آفتاب
۱۳۹۲-۰۲-۲۰

برنامه معرفت بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲

ادامه حکایتی از مصیبت نامه عطار (داستان سالک با حضرت موسی ) /آتش حضرت ز راهت در ربود/کهربای حق چو کاشت در ربود/بود تا آتش ز تو صد ساله راه/تو بیک جذبه شدی آنجایگاه/کرد آن آتش جهان بر تو فراخ/ای همه سر سبزی آن سبز شاخ/چون شدی بیخود ز کاس اصطناع/کرد جان تو کلام حق سماع
۱۳۹۲-۰۲-۱۳
کنت کنزا مخفیا فأحببت أن اعرف

برنامه معرفت سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲

سالک آمد پیش موسی ناصبور/موسم موسی بدید از کوه طور/گفت ای نور دو عالم ذات تو/نه فلک ده یک زنه آیات تو/ای بشب گنج الهی یافته/از شبانی پادشاهی یافته/در شبانی گر رمه کردی بدست/بلکه در یک شب همه کردی بدست
۱۳۹۲-۰۲-۰۶

برنامه معرفت ششم اردیبهشت ۱۳۹۲

غازیی از کافری بس سرفراز/خواست مهلت تا که بگزارد نماز/چون بشد غازی نماز خویش کرد/بازآمد جنگ هر دم بیش کرد/بود کافر را نمازی زان خویش/مهل خواست او نیز بیرون شد ز پیش
۱۳۹۲-۰۱-۳۰
در وصف پیامبر اسلام رحمة للعالمین

برنامه معرفت سی ام فروردین ۱۳۹۲

آنچه فرض دین نسل آدمست/نعت صدر وبدر هر دو عالمست/آفتاب عالم دین پروران/خواجهٔ فرمان ده پیغامبران/پیشوای انبیا و مرسلین/مقتدای اولین و آخرین/صادق القول زمین و آسمان/صد جهان در یک جهان پاک ازجهان/مرجع خلق و امام کائنات/فعل او هم حجت و هم معجزات
۱۳۹۲-۰۱-۲۳

برنامه معرفت بیست و سوم فروردین۱۳۹۲

غافلی شد پیش آن صاحب چله/کرد از ابلیس بسیاری گله/گفت ابلیسم زد از تلبیس راه/کرد دین بر من به طراری تباه/مرد گفتش ای جوانمرد عزیز/آمده بد پیش ازین ابلیس نیز/مشتکی بود از تو و آزرده بود/خاک از ظلم تو بر سر کرده بود/گفت دنیا جمله اقطاع منست/مرد من نیست آنکه دنیا دشمن است
۱۳۹۲-۰۱-۱۶

دانلود برنامه معرفت (پخش شده در ۱۶ فروردین ۹۲)

بایزید آمد شبی بیرون ز شهر/از خروش خلق خالی دید شهر/ماهتابی بود بس عالم‌ فروز/شب شده از پرتو او مثل روز/آسمان پر انجم آراسته/هر یکی کار دگر را خاسته/شیخ چندانی که در صحرا بگشت/کس نمی‌جنبید در صحرا و دشت
۱۳۹۲-۰۱-۱۶

دانلود برنامه معرفت (پخش شده در ۱۵ فروردین ۹۲)

سالک آمد پیش پیر رهروان/درس حال خویش برخواندش روان/پیر گفتش بحر صاحب مشغله/هست سر تا بن مثال حوصله/نوش کرده آب چندان وز طلب/مانده شوق قطرهٔ آن خشک لب/هرکرا سیرابئی ناید تمام/چاره نیست از تشنگی بر دوام
۱۳۹۲-۰۱-۱۶

دانلود برنامه معرفت (پخش شده در ۱۴ فروردین ۹۲)

سالک آمد پیش دریای پر آب/گفت ای از شور او مست و خراب/موج عشقت میکند زیر و زبر/شور و شوقت میکند شیرین و تر/تشنهٔ سیراب از خویش آمده/تو مزاجی خشک لب پیش آمده/این همه خوردی دگر میبایدت/حوصله داری اگر میبایدت
۱۳۹۲-۰۱-۱۳

دانلود برنامه معرفت (پخش شده در ۱۳ فروردین ۹۲)

این سخن نقل است از حیدر که گفت/هرچه گیری معتدل باید گرفت/در میان رو نه بعز و نه بذل/زانکه جزویست اعتدال از عقل کل/نه بنزدیک آی و نه میباش دور/در وسط رو تا بود خیر الامور/چون رسن رامعتدل افتاد تاب/گر بود صد رشته گردد یک طناب/ور دهی تابش ز اندازه بدر/بگسلد پیوند او از یکدگر
۱۳۹۲-۰۱-۱۲

دانلود برنامه معرفت (پخش شده در ۱۲ فروردین ۹۲)

بر پلی میشد نظام الملک شاد/چشم او ناگه بزیر پل فتاد/بیدلی در سایهٔ پل رفته بود/فارغ از هر دو جهان خوش خفته بود/گفت اگر عاقل اگر آشفتهٔ/هرچه هستی فارغ و خوش خفتهٔ/بیدل دیوانه گفتش ای نظام /کی دو تیغ آید بهم در یک نیام
۱۳۹۲-۰۱-۱۲

دانلود برنامه معرفت (پخش شده در ۱۱ فروردین ۹۲)

تا زهم بگشاید آخر مشکلت/عشق لیلی سرد گردد بر دلت/از سر دردی زفان مجنون گشاد/از دو چشم سیل بارش خون گشاد/گفت شاها عشق لیلی سرفراز/در میان جانم استادست باز/پس گرفته برهنه تیغی بدست/میخورد سوگند کای مغرور مست