۱۳۹۶-۰۳-۲۸
اشعار عطار درباره حضرت علی

برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ۱۳۹۶

برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ماه اختصاص داشت به تفسیر اشعار عطار درباره حضرت علی در کتاب مصیبت نامه؛ برنامه معرفت ویژه شب های قدر را هم اکنون تماشا کنید
۱۳۹۲-۰۵-۱۹

برنامه معرفت هجدهم مرداد ۱۳۹۲

پیش مردی رفت از مردان راه/گفت پندی ده که رهبر باشدم/زین چنین صد ملک بهتر باشدم/گفت بنگر تا ترا ای شهریار/کار دنیا چند میآید بکار/کار دنیا آنچه باشد ناگزیر/آن قدر چون کرده شد آرام گیر
۱۳۹۲-۰۵-۱۲
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت یازدهم مرداد ۱۳۹۲

در رهی میرفت شبلی دردناک/دید دو کودک در افتاده بخاک/زانکه جوزی در میان افتاده بود/هر دو را دعوی آن افتاده بود/هر دو از یک جوز میکردند جنگ/شیخ گفتا کرد میباید درنگ/تا من این جوز محقر بشکنم/پس میان هر دو تن قسمت کنم
۱۳۹۲-۰۵-۰۴
دل دریچه دلبری است

برنامه معرفت چهارم مرداد ۱۳۹۲

کاملی گفتست آن بیگانه را/کاخر ای خر چند روبی خانه را/چند داری روی خانه پاک تو/خانه چاهی کن برافکن خاک تو/تا چو خاک تیره برگیری ز راه/چشمهٔ روشن برون جوشد ز چاه/آب نزدیکست چندینی متاب/چون فرو بردی دو گز خاک اینت آب
۱۳۹۲-۰۴-۲۸

برنامه معرفت بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲

رهبری بودست الحق رهنمای/میهمانی خواست یک روز از خدای/گفت در سرش خداوند جهان/کایدت فردا پگه یک میهمان/روز دیگر مرد کار آغاز کرد/هرچه باید میهمان را ساز کرد/بعد از آن میکرد هر سوئی نگاه/پیش درآمد سگی عاجز ز راه/مرد آن سگ را برانداز پیش خوار/همچنان میبود دل در انتظار/تا مگر آن میهمان ظاهر شود/هدیهٔ حق زودتر حاضر شود
۱۳۹۲-۰۴-۲۱

برنامه معرفت بیست و یکم تیر ۱۳۹۲

شد بر فرعون ابلیس لعین/یک کف پر ریگ برداشت از زمین/پس نمود آن ریگ مروارید باز/بعد از آنش ریگ گردانید باز/گفت گیر این ریگ و گوهر کن تو نیز/گفت ازین من میندانم هیچ چیز/پس زفان بگشاد ابلیس لعین/گفت تو با این سرو ریشی چنین
۱۳۹۲-۰۴-۱۵
شناخت ظاهری

دانلود برنامه معرفت چهاردهم تیر ۱۳۹۲

مرغکی بانگی زد و لختی بجست/سر بجنبانید و بر شاخی نشست/چون سلیمان بانگ آن مرغک شنود/گفت میدانید تا او را چه بود/میکندبرشاخ از دنیا گله/زار میگرید که چند از مشغله/کز همه دنیای عالم سوز من/نیم خرما خوردهام امروز من
۱۳۹۲-۰۴-۱۰

برنامه معرفت هفتم تیر ۱۳۹۲

سالک آمد پیش کوه گوهری/گفت ای مشغول گوهر پروری/ای مرصع کره از گوهر کمر/تیغ داری هم ز آهن هم ز زر/پای بر جائی نهٔ جائی بدست/زانکه داری بر سر گوهر نشست
۱۳۹۲-۰۳-۲۸

دانلود برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲

میشد ابراهیم ادهم در رهی/پیش اوآمد سواری ناگهی/گفت آبادانی ای رهرو کجاست/اوبگورستان اشارت کرد راست/شد سوار از قول اودر خشم سخت/تازیانه کرد بر وی لخت لخت/خون روان شد از سر واز روی او/تا زخون گل گشت خاک کوی او
۱۳۹۲-۰۳-۱۸
معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد

برنامه معرفت هفدهم خرداد ۱۳۹۲

چون زفان را میکند این حال لال/از زبان لال باید گفت حال/از چنین جائی که جای جای نیست/قسم ما جز وای وای وای نیست/چون زنم من زین مقام صعب لاف/مور چون در پشت گیرد کوه قاف/عاقبت با خویش دادندش ز خویش/هرچه گوئی بیش دادندش ز پیش/چون محمد با خود آمد خود نبود/ای عجب گوئی که او خود خود نبود
۱۳۹۲-۰۳-۱۱
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت دهم خرداد ۱۳۹۲

طالبی مطلوب را گم کرده بود/روز و شب سر در جهان آورده بود/از غم جان وجهان بفریفته/در جهان میرفت جانی شیفته/پای از سر در طلب نشناخت او/خویش را نعلین آهن ساخت او/پس جهان صدباره چون پیموده کرد/ای عجب نعلین آهن سوده کرد
۱۳۹۲-۰۳-۰۴
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت سوم خرداد ۱۳۹۲

سالک صادق دم نیکوسرشت/آمد از صدق طلب پیش بهشت/گفت ای خلوت سرای دوستان/پای تا سر بوستان در بوستان/خاک روب کوی تو باغ ارم/ تشنهٔ یک قطرهٔ تو جام جم/آب حیوان خاک باشد بردرت/نیم مرده ز اشتیاق کوثرت/جملهٔ تن روحو ریحانی همه/جان عالم عالم جانی همه