اندیشه های عطار

خرداد ۲۸, ۱۳۹۶
اشعار عطار درباره حضرت علی

برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ۱۳۹۶

برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ماه اختصاص داشت به تفسیر اشعار عطار درباره حضرت علی در کتاب مصیبت نامه؛ برنامه معرفت ویژه شب های قدر را هم اکنون تماشا کنید
مرداد ۱۹, ۱۳۹۲

برنامه معرفت هجدهم مرداد ۱۳۹۲

پیش مردی رفت از مردان راه/گفت پندی ده که رهبر باشدم/زین چنین صد ملک بهتر باشدم/گفت بنگر تا ترا ای شهریار/کار دنیا چند میآید بکار/کار دنیا آنچه باشد ناگزیر/آن قدر چون کرده شد آرام گیر
مرداد ۱۲, ۱۳۹۲
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت یازدهم مرداد ۱۳۹۲

در رهی میرفت شبلی دردناک/دید دو کودک در افتاده بخاک/زانکه جوزی در میان افتاده بود/هر دو را دعوی آن افتاده بود/هر دو از یک جوز میکردند جنگ/شیخ گفتا کرد میباید درنگ/تا من این جوز محقر بشکنم/پس میان هر دو تن قسمت کنم
مرداد ۴, ۱۳۹۲
دل دریچه دلبری است

برنامه معرفت چهارم مرداد ۱۳۹۲

کاملی گفتست آن بیگانه را/کاخر ای خر چند روبی خانه را/چند داری روی خانه پاک تو/خانه چاهی کن برافکن خاک تو/تا چو خاک تیره برگیری ز راه/چشمهٔ روشن برون جوشد ز چاه/آب نزدیکست چندینی متاب/چون فرو بردی دو گز خاک اینت آب
تیر ۲۸, ۱۳۹۲

برنامه معرفت بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲

رهبری بودست الحق رهنمای/میهمانی خواست یک روز از خدای/گفت در سرش خداوند جهان/کایدت فردا پگه یک میهمان/روز دیگر مرد کار آغاز کرد/هرچه باید میهمان را ساز کرد/بعد از آن میکرد هر سوئی نگاه/پیش درآمد سگی عاجز ز راه/مرد آن سگ را برانداز پیش خوار/همچنان میبود دل در انتظار/تا مگر آن میهمان ظاهر شود/هدیهٔ حق زودتر حاضر شود
تیر ۲۱, ۱۳۹۲

برنامه معرفت بیست و یکم تیر ۱۳۹۲

شد بر فرعون ابلیس لعین/یک کف پر ریگ برداشت از زمین/پس نمود آن ریگ مروارید باز/بعد از آنش ریگ گردانید باز/گفت گیر این ریگ و گوهر کن تو نیز/گفت ازین من میندانم هیچ چیز/پس زفان بگشاد ابلیس لعین/گفت تو با این سرو ریشی چنین
تیر ۱۵, ۱۳۹۲
شناخت ظاهری

دانلود برنامه معرفت چهاردهم تیر ۱۳۹۲

مرغکی بانگی زد و لختی بجست/سر بجنبانید و بر شاخی نشست/چون سلیمان بانگ آن مرغک شنود/گفت میدانید تا او را چه بود/میکندبرشاخ از دنیا گله/زار میگرید که چند از مشغله/کز همه دنیای عالم سوز من/نیم خرما خوردهام امروز من
تیر ۱۰, ۱۳۹۲

برنامه معرفت هفتم تیر ۱۳۹۲

سالک آمد پیش کوه گوهری/گفت ای مشغول گوهر پروری/ای مرصع کره از گوهر کمر/تیغ داری هم ز آهن هم ز زر/پای بر جائی نهٔ جائی بدست/زانکه داری بر سر گوهر نشست
خرداد ۲۸, ۱۳۹۲

دانلود برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲

میشد ابراهیم ادهم در رهی/پیش اوآمد سواری ناگهی/گفت آبادانی ای رهرو کجاست/اوبگورستان اشارت کرد راست/شد سوار از قول اودر خشم سخت/تازیانه کرد بر وی لخت لخت/خون روان شد از سر واز روی او/تا زخون گل گشت خاک کوی او
خرداد ۱۸, ۱۳۹۲
معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد

برنامه معرفت هفدهم خرداد ۱۳۹۲

چون زفان را میکند این حال لال/از زبان لال باید گفت حال/از چنین جائی که جای جای نیست/قسم ما جز وای وای وای نیست/چون زنم من زین مقام صعب لاف/مور چون در پشت گیرد کوه قاف/عاقبت با خویش دادندش ز خویش/هرچه گوئی بیش دادندش ز پیش/چون محمد با خود آمد خود نبود/ای عجب گوئی که او خود خود نبود
خرداد ۱۱, ۱۳۹۲
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت دهم خرداد ۱۳۹۲

طالبی مطلوب را گم کرده بود/روز و شب سر در جهان آورده بود/از غم جان وجهان بفریفته/در جهان میرفت جانی شیفته/پای از سر در طلب نشناخت او/خویش را نعلین آهن ساخت او/پس جهان صدباره چون پیموده کرد/ای عجب نعلین آهن سوده کرد
خرداد ۴, ۱۳۹۲
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت سوم خرداد ۱۳۹۲

سالک صادق دم نیکوسرشت/آمد از صدق طلب پیش بهشت/گفت ای خلوت سرای دوستان/پای تا سر بوستان در بوستان/خاک روب کوی تو باغ ارم/ تشنهٔ یک قطرهٔ تو جام جم/آب حیوان خاک باشد بردرت/نیم مرده ز اشتیاق کوثرت/جملهٔ تن روحو ریحانی همه/جان عالم عالم جانی همه