۱۳۹۴-۰۶-۳۰
خالق و مخلوق

برنامه معرفت ۲۰ شهریور ۱۳۹۴

اول باید دانست که هر وجود کامل باید آنچه وجود و فعلیت است در ناقص همه را دارا باشد با شیئ زائد. چنانچه در سلسله نزولیه اهبطوا بعضکم لبعض عدو آنچه را نازل دارد از وجود و کمال و چگونه نداشته باشد و آن عالی سابق، علت و فیاض است بر نازل. در سلسله عروجیه که قوس صعودی اش نیز گویند که از نقص به کمال رفتن است و امر ارجعی را امتثال کردن است، هرچه را از فعلیت ها ناقص دارد، آن کامل مع شیئ زائد هم دارد. چنانچه مشهور است آنچه نبات دارد از قوای فعلیه حیوان صامت دارد و آنچه حیوان صامت دارد از قوای محرکه و مدرکه، حیوان ناطق دارد و الی.....
۱۳۹۴-۰۶-۲۸

برنامه معرفت ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

نفس ناطقه به تحقیق، ظل الله است و وحدت حقه ظلیه دارد نه عددیه. پس مراتب دارد انوار بعضها فوق بعض؛ و همه قوا، شئون ذاتیه اوست. پس آن است عاقله، متوهمه و حساسه و محرکه و مولده و... حکمایی که ادراکات جزئیات و افعال و تحریکات را به قوا نسبت داده اند، نهایت تنزیه کرده اند و احتراز از تشبیه؛ ولی تحدید کردند او را {ألم تَرَ إلی رَبِّکَ کَیفَ مدَّ الظّلّ} آیت کبری است برای آنکه (دنی فی علوّه و علی فی دُنُوّه) و مظهر اسم اعظم است. اسماء تنزیهیه و تشبیهیه را جمیعا. بلکه خود اسم اعظم است و مظهر اسم اعظم است. چنانچه اسم، إنباء از مسمّی کند اینگونه إنبائی که نفس ناطقه انسان کامل دارد و به همین دلیل مولی علی را آیت کبری و نبأ عظیم خواندند
۱۳۹۴-۰۶-۱۸

برنامه معرفت ۱۳ شهریور ۱۳۹۴

همه چیز در این سه چیز که همچون اضلاع یک مثلث هستند، مخفی است: ذهن، زبان و جهان. ذهن، وسیع تر از جهان است زیرا که اولا ذهن است که جهان را می فهمد و همچنین در جهان، آنچه ممکن است می تواند وجود پیدا کند اما در ذهن می توان ممتنعات را نیز تصور کرد مانند اجتماع نقیضین. در مورد مقایسه ذهن و زبان نیز می توان این پرسش را مطرح نمود که آیا شما چیزی در ذهن داری که نتوانی به زبان بگویی؟ البته ذات حقیقت حق تبارک و تعالی، هم از ذهن و هم از زبان بالاتر است.
۱۳۹۴-۰۶-۱۷
فلسفه گریه و خنده چیست

برنامه معرفت ۶ شهریور ۱۳۹۴

در کلام حکما و فلاسفه درباره وجود سخن گفته می شود، آنچه به ذهن اندیشمند و فیلسوف اشراقی، حکیم سهروردی خطور نموده، «نور» است. زیرا که در تعریف نور گفته می شود: چیزی است که بالذات، روشن است و چیزهای دیگر را نیز روشن می کند و این دقیقا همان تعریفی است که حکمای دیگری چون ملاصدرا برای تعریف وجود، می دانند. انسان لحظه ای نیست که اندیشه نکند و اندیشه، نور است
۱۳۹۴-۰۶-۰۲
شناخت ظاهری

برنامه معرفت ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

در بیان طریقه مشائی؛ بر طبق آنچه شیخ الرئیس بیان کرده، بر وجه اختصار آن است که دانستی، علم دو قسم است: فعلی و انفعالی. فعلی، علم مقدم بر معلوم بود. مثل صوری که بنا و مهندس مبتکر در نفس خود تصویر می کنند و بر طبق آن، به وجود خارجی می آورند. انفعالی مثل علم دیگران بعد از وقوع آن در ماده خارجی است با آنها و علم فعلی، علت است برای وجود معلوم و انفعالی، معلول است و لیکن علم بنا، علت ناقصه است. چه مواد صنع آلات و عمله دخیل اند.بلکه وجود و توابع وجود ( از حیات و قدرت و اراداه و سایر کمالات) لحظه به لحظه از حق بر سایر خلائق فائض می شود. همچون دمی که مرده را بر می انگیزاند.
۱۳۹۴-۰۵-۲۴
دل دریچه دلبری است

برنامه معرفت ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

حاج ملاهادی سبزواری، فیلسوف بزرگی که یکی از شارحین برجسته صدرالمتألهین شیرازی است. او به زیبایی، اندیشه های ملاصدرا را توضیح داده است و گاهی نیز نوآوری هایی داشته است. او که یک حکیم صدرایی به معنای واقعی کلمه و محیط بر اندیشه های ملاصدرا است، دارای روح معنویت و زهد نیز می باشد که این ویژگی او را بسیار متمایز می کند. بنده مقام معنوی ایشان را بسیار بالا و رفیع می دانم. آثار زیادی هم از او به یادگار مانده است.