بخش دانلود

۱۳۹۶-۰۲-۰۱
تفاوت ادراک حسی و خیال و وهم

برنامه معرفت اول اردیبهشت ۱۳۹۶

اگر انسان ادراک کلیات نمی داشت چه می شد؟ در جزئیات می ماند و انتقال برایش ممکن نبود. تفاوت ادراک حسی و خیال و وهم در چه چیزهایی است؟
۱۳۹۶-۰۱-۲۹

برنامه معرفت بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۶

غالب مردم کمتر می پرسند که من از کجا آمده ام، چون سخت است و زود از آن می گذرند. یکی از مهمترین قواعد این است که هر چیزی سرانجام به اصل خود بازمی گردد
۱۳۹۶-۰۱-۲۸
آیا خداوند ماهیت را آفریده است

برنامه معرفت هجدهم فروردین ۱۳۹۶

در بین موجودات جهان، جهات اشتراک و اختلاف وجود دارد. جهت اشتراک در مسئله «وجود» و جهت اختلاف «ماهیت» است. حال آیا خداوند ماهیت را آفریده است ؟
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
افسانه پرستی

برنامه معرفت یازدهم فروردین ۱۳۹۶

انسان هم می تواند افسانه پرستی کند و هم افسون زده شود. افسانه پرستی نکردن سخت است، اما چگونه؟ تنها راه نجات از افسانه پرستی ، تعقل و تفکر عمیق است
۱۳۹۶-۰۱-۲۰
ما ز بالاییم و بالا میرویم

برنامه معرفت بیستم و هفتم اسفندماه ۱۳۹۵

هستی محض، همه جا حضور فعال دارد هستی محض «بُعد و جهت و اینجا و آنجا» ندارد، بلکه همه جا هست. تفسیر «ما ز بالاییم و بالا میرویم» را هم اکنون گوش کنید وببینید
۱۳۹۶-۰۱-۱۴
دیالکتیک توحیدی عطار

برنامه معرفت سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۵

انسان اگر همیشه گریه می کرد و خنده را نمی شناخت خوب بود؟ و اگر همیشه خنده می کرد و گریه را نمی دانست چطور؟ دیالکتیک توحیدی عطار یعنی همین مساله است.
۱۳۹۶-۰۱-۱۱
p1lrNZ0

برنامه معرفت ششم اسفندماه ۱۳۹۵

مردم فکر می‌کنند، وقتی که انسان می ‌میرد و تبدیل به خاک می‌شود، یعنی معدوم شده است. درحالی که این تحول است. فرق بین تحول و معدوم شدن بسیار زیاد است.
۱۳۹۶-۰۱-۰۷
به خود رفتن

برنامه معرفت بیست و نهم بهمن ۱۳۹۵

هر سالکی یک راهی دارد که آن راه از خودش شروع می شود و به سمت خودش ادامه پیدا می کند. آیا به خود رفتن به معنی «به خود مشغول شدن» است؟
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
نور حقیقی

برنامه معرفت بیست و دوم بهمن ۱۳۹۵

خداوند، که نور حقیقی است و خودش نیز خود را نور آسمانها و زمین خوانده است، به طور مستقیم دیده نمی شود. پیوسته در مظاهر برای اشخاص آماده، آشکار می شود.