۱۳۹۶-۰۵-۲۸
فاعل و قابل

برنامه معرفت بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۶

هر کجا فاعل هست، قابل نیز تحقق دارد. زیرا بدون نوعی از قبول، فعل تحقق پیدا نمی کند. فاعل و قابل در مباحث فلسفی از مهمترین موضوعات هستند که نیاز به دقت دارند
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
فرق بین زندگانی و ماندگانی

برنامه معرفت بیستم مرداد ۱۳۹۶

فرق بین زندگانی و ماندگانی چیست؟ سنگ و کوه دارای ماندگانی است؛ اگر آگاهانه زندگانی کنی، این زندگانی است و اگر هیچ فکری در سرت نیست، ماندگانی و بیهودگی است
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
رابطه علم حصولی و حضوری

برنامه معرفت سیزدهم مرداد ۱۳۹۶

انسان به همان اندازه که با علم حصولی و معرفت استدلالی سروکار دارد، از عالم حضور نیز منفک و جدا نیست رابطه علم حصولی و حضوری از موضوعات مهم فلاسفه بوده است.
۱۳۹۶-۰۵-۱۸
انسان آینه تمام نمای هستی

برنامه معرفت ششم مرداد ماه ۱۳۹۶

انسان تنها موجودی است که به روی غیر گشوده است. انسان وقتی به روی غیر، گشوده می شود، می اندیشد. این اندیشیدن تنها به جهان نیست انسان آینه تمام نمای هستی است
۱۳۹۶-۰۵-۱۴
نور عقلانی و نور وحیانی

برنامه معرفت سی ام تیرماه ۱۳۹۶

آدم عاقلی که به وحی متصل شود و کلمات وحیانی انبیا را آویزه گوش کند، نور علی نور می شود انسان نور عقلانی و نور وحیانی دارد. نور چون روشنایی دارد، روشن می کند
۱۳۹۶-۰۴-۲۳
حقیقت انسان و راه انسان شناسی

برنامه معرفت بیست و سوم تیر ۱۳۹۶

آرزوی هر انسانی است با هر گرایشی که جستجوگری خالص است که به حقیقت خویش دست پیدا کند و آن را بدرستی بشناسد. حقیقت انسان و راه انسان شناسی چیست؟
۱۳۹۶-۰۴-۱۷
درک و دریافت ذات

برنامه معرفت شانزدهم تیرماه ۱۳۹۶

پدیدار شناسی و دست یافتن به پدیده ها، غیر از آن چیزی است که درک و دریافت ذات خوانده می شود ادراک انسان نسبت به ذات خود جز از طریق حضور جان، امکان پذیر نیست
۱۳۹۶-۰۴-۰۹
مبدا نفس و روان در انسان

برنامه معرفت نهم تیرماه ۱۳۹۶

مبدا نفس و روان در انسان چیست؟ بهترین راه شناخت روان، چه راهی است؟ کیفیت ظهور روان در جسم چگونه است؟ حقیقت روان قابل شناسایی نیست چون ریشه در عالم غیب دارد
۱۳۹۶-۰۴-۰۲
چگونگی تاثیر حواس و رفتار بر نفس ناطقه انسان

برنامه معرفت دوم تیرماه ۱۳۹۶

در برنامه معرفت دوم تیرماه به بررسی چگونگی تاثیر حواس و رفتار بر نفس ناطقه انسان پرداخته شد. نفس هر انسانی، نامه اعمال اوست اگر مشغولیت برود، آگاه تر می شود
۱۳۹۶-۰۳-۲۸
اشعار عطار درباره حضرت علی

برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ۱۳۹۶

برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ماه اختصاص داشت به تفسیر اشعار عطار درباره حضرت علی در کتاب مصیبت نامه؛ برنامه معرفت ویژه شب های قدر را هم اکنون تماشا کنید
۱۳۹۶-۰۳-۱۹
مناظره مردمک چشم با مژه

برنامه معرفت نوزدهم خرداد ۱۳۹۶

آن چیزی که در این شعر شاهدش هستیم، مناظره مردمک چشم با مژه است. مردمک چشم که بینایی به عهده اوست، می تواند عالم را ببینید. در واقع صفت گشودگی دارد.
۱۳۹۶-۰۳-۱۲
کنید حکایت کرد سرهنگی به کسری

برنامه معرفت دوازدهم خرداد ۱۳۹۶

بانو پروین اعتصامی یکی از مفاخر ادبیات ایران زمین است. در شعر «حکایت کرد سرهنگی به کسری» اشاره بانو به دزد درونی بسیار تامل برانگیز است.