اندیشه های حکیم فردوسی

۱۳۹۲-۱۱-۲۵

برنامه معرفت ۲۵ بهمن ۱۳۹۲

بنام خداوند خورشید و ماه/که دل را بنامش خرد داد راه‏/خداوند هستى و هم راستى/نخواهد ز تو کژّى و کاستى‏/ستودن مر او را ندانم همى/از اندیشه جان بر فشانم همى‏/ازو گشت پیدا مکان و زمان/پى مور بر هستى‏ء او نشان‏/ز گردنده خورشید تا تیره خاک/دگر باد و آتش همان آب پاک‏/بهستى‏ء یزدان گواهى دهند/روان ترا آشنایى دهند
۱۳۹۲-۱۱-۱۸

برنامه معرفت هجدهم بهمن ۱۳۹۲

ستایش خرد در شاهنامه فردوسی/کنون ای خردمند وصف خرد/بدین جایگه گفتن اندرخورد/کنون تا چه داری بیار از خرد/که گوش نیوشنده زو برخورد/خرد بهتر از هر چه ایزد بداد/ستایش خرد را به از راه داد
۱۳۹۲-۱۱-۱۱

برنامه معرفت یازدهم بهمن ۱۳۹۲

موضوع این هفته برنامه معرفت «دیدگاه فردوسی درباره سرّ آفرینش» می باشد. همی بر شد آتش فرود آمد آب/همی گشت گرد زمین آفتاب/گیا رست با چند گونه درخت/به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت/ببالد ندارد جز این نیرویی/نپوید چو پیوندگان هر سویی
۱۳۹۲-۱۱-۰۵

برنامه معرفت در چهارم بهمن ۱۳۹۲

ستایش پیامبر در شاهنامه: ترا دانش و دین رهاند درست/در رستگاری ببایدت جست/وگر دل نخواهی که باشد نژند/نخواهی که دایم بوی مستمند/به گفتار پیغمبرت راه جوی/دل از تیرگیها بدین آب شوی/چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی/خداوند امر و خداوند نهی
۱۳۹۲-۱۰-۲۸

برنامه معرفت ۲۷ دی ۱۳۹۲

که اویست و برتر ز هر برتری / توانا و داننده از هر دری/دو گیتی پدید آید از کاف و نون / چرا نی به فرمان او، درنه چون/چو گوید بباش، باش گوید بُد است / همو بود تا بود، تا هست، هست/بزرگی و خردی به پیمان اوست / همه بودنی زیر فرمان اوست
۱۳۹۲-۱۰-۲۱

برنامه معرفت بیستم دی ۱۳۹۲

این هفته استاد دینانی به تفسیر بخشهایی از شاهنامه حکیم فردوسی در ستایش خرد خواهند پرداخت: کنون ای خردمند وصف خرد/ بدین جایگه گفتن اندرخورد/کنون تا چه داری بیار از خرد/که گوش نیوشنده زو برخورد/خرد بهتر از هر چه ایزد بداد /ستایش خرد را به از راه داد/خرد رهنمای و خرد دلگشای /خرد دست گیرد به هر دو سرای