اندیشه های حکیم فردوسی

۱۳۹۲-۱۱-۰۵
شناخت ظاهری

برنامه معرفت در چهارم بهمن ۱۳۹۲

ستایش پیامبر در شاهنامه: ترا دانش و دین رهاند درست/در رستگاری ببایدت جست/وگر دل نخواهی که باشد نژند/نخواهی که دایم بوی مستمند/به گفتار پیغمبرت راه جوی/دل از تیرگیها بدین آب شوی/چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی/خداوند امر و خداوند نهی
۱۳۹۲-۱۰-۲۸

برنامه معرفت ۲۷ دی ۱۳۹۲

که اویست و برتر ز هر برتری / توانا و داننده از هر دری/دو گیتی پدید آید از کاف و نون / چرا نی به فرمان او، درنه چون/چو گوید بباش، باش گوید بُد است / همو بود تا بود، تا هست، هست/بزرگی و خردی به پیمان اوست / همه بودنی زیر فرمان اوست
۱۳۹۲-۱۰-۲۱

برنامه معرفت بیستم دی ۱۳۹۲

این هفته استاد دینانی به تفسیر بخشهایی از شاهنامه حکیم فردوسی در ستایش خرد خواهند پرداخت: کنون ای خردمند وصف خرد/ بدین جایگه گفتن اندرخورد/کنون تا چه داری بیار از خرد/که گوش نیوشنده زو برخورد/خرد بهتر از هر چه ایزد بداد /ستایش خرد را به از راه داد/خرد رهنمای و خرد دلگشای /خرد دست گیرد به هر دو سرای
۱۳۹۲-۱۰-۱۴

برنامه معرفت سیزدهم دی ۱۳۹۲

برنامه این هفته با موضوع «تبیین حماسه توحیدی در شاهنامه فردوسی» است. در این برنامه استاد دینانی به تعریف و تفسیر حماسه و مقایسه حماسه از دیدگاه فردوسی با حماسه غرب پرداخته و بیان می نمایند که: حماسه فردوسی همان حماسه توحیدی است
۱۳۹۲-۱۰-۰۶

برنامه معرفت ششم دی ۱۳۹۲

استاد دینانی دراین برنامه به ادامه بررسی دیباچه شاهنامه و مساله خلق و آفرینش در اصطلاح حکما و تطبیق بیت مورد بررسی با داستان حضرت موسی (ع) می پردازد.
۱۳۹۲-۰۹-۲۹
کنت کنزا مخفیا فأحببت أن اعرف

برنامه معرفت ۲۹ آذر ۹۲

برنامه معرفت این هفته به بررسی اندیشه های “حکیم ابوالقاسم فردوسی” خواهد پرداخت. استاد دینانی در این برنامه توضیح خواهند داد که: حماسه چیست؟ دلیل برتر بودن حماسه فردوسی نسبت به حماسه هومر چیست؟ با توجه به نقدهایی که نسبت به حکیم فردوسی شده است حال کدام نقد صحیح و منصفانه است؟ تفسیر دیباچه شاهنامه فردوسی چیست؟