حرف «ج»

۱۳۹۲-۰۳-۲۳

واژگان «جعل بسیط و مرکب » «جنس قریب و سافل»

جعل به دو معنا به کار می رود یکی به معنای آفریدن و خلق کردن ، که در این صورت به آن جعل بسیط گفته می شود ، و دیگری به معنای قرار دادن چیزی برای چیزی ، که به آن جعل مرکب گفته می شود . مثلا وقتی گفته می شود: «جعل الله الانسان» مقصود آن است که خدا انسان را آفرید و وجود را به او افاضه کرد.اما..
۱۳۹۲-۰۳-۱۹

واژگان «جسم» و «جسم تعلیمی »

‏جسم تعلیمی در برابر جسم طبیعی است. جسم طبیعی همان جوهر ممتد در جهات سه گانه است که یکی از اقسام جوهر است. جسم تعلیمی در واقع حجمی است که جسم طبیعی را احاطه می کند، و مقدار امتداد آن در جهات سه گانه را معین می سازد. بنابراین ، جسم طبیعی یک امتداد جوهری است ء ولی جسم تعلیمی یک امتداد عرضی است. جسم طبیعی موضوع علوم طبیعی است ، اما جسم تعلیمی موضوع هندسه است
۱۳۹۲-۰۳-۱۸

واژگان «تمیّز» «جزئی»،«جزء لایتجزّی»

‏جز، لایتجزی یعنی جزء تقسیم ناشدنی،که به آن جوهر فرد نیز گفته می شود. به عقیده متکلمان، اجسام محسوس از این جواهر فرد تشکیل شده اند. جزء لایتجزی یا جوهر فرد در نظر متکلمان دارای سه ویژگی است