حرف «ب»

۱۳۹۲-۰۲-۰۸

واژگان «برهان إنّی» «برهان لمّی» «بطوء»

برهان لمّی : برهانی را که در آن از علت به معلول سیر می شود ، و به وسیله علت ، معلول اثبات می گردد، برهان لمّی می گویند ، مانند « آب کتری داغ است و هر آب داغی بخار می شود پس آب کتری بخار می شود»
۱۳۹۲-۰۲-۰۸

واژگان «بدیهی و نظری» «بحت»

بحت یعنی محض ، و وجود بحت به معنای وجود محض و غیر منسوب با ماهیت است ، چنانکه گویند ذات حق ،وجود بحت است یعنی وجود محض و غیر مشوب با ماهیت است . چنین نیست که مرکب از وجود و ماهیت باشد.