اندیشه های ابن سینا

۱۳۹۲-۰۸-۱۲

برنامه معرفت دهم آبان ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در دوازدهمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی «ماوراء عقل از دیدگاه ابن سینا» می پردازد.
۱۳۹۲-۰۸-۰۴

برنامه معرفت سوم آبان ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در یازدهمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی «جایگاه سخن و زبان در معرفت» می پردازد.
۱۳۹۲-۰۷-۲۷

برنامه معرفت ۲۶ مهر ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در دهمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی «نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا» می پردازد.
۱۳۹۲-۰۷-۲۰

برنامه معرفت نوزدهم مهر ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در نهمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی مبدأ نفس و روان از دیدگاه ابن‌سینا می پردازد.
۱۳۹۲-۰۷-۱۴

برنامه معرفت دوازدهم مهر ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در هشتمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی ویژگی های اصل تجرد نفس انسانی از نگاه ابن سینا می پردازد.
۱۳۹۲-۰۷-۰۵

برنامه معرفت پنجم مهر ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در هفتمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی رابطه جسم و روح و نفس و بدن از دیدگاه ابن سینا می پردازد.