اندیشه های ابن سینا

۱۳۹۲-۰۷-۲۰

برنامه معرفت نوزدهم مهر ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در نهمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی مبدأ نفس و روان از دیدگاه ابن‌سینا می پردازد.
۱۳۹۲-۰۷-۱۴

برنامه معرفت دوازدهم مهر ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در هشتمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی ویژگی های اصل تجرد نفس انسانی از نگاه ابن سینا می پردازد.
۱۳۹۲-۰۷-۰۵
خالق و مخلوق

برنامه معرفت پنجم مهر ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در هفتمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی رابطه جسم و روح و نفس و بدن از دیدگاه ابن سینا می پردازد.
۱۳۹۲-۰۶-۳۱
معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد

برنامه معرفت ۲۹ شهریور ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در ششمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی مساله تعقل و تامل در اندیشه های ابن سینا می پردازد.
۱۳۹۲-۰۶-۲۳

برنامه معرفت ۲۲ شهریور ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در پنجمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی مساله عقل و تفکر در اندیشه های ابن سینا می پردازد.
۱۳۹۲-۰۶-۱۵

برنامه معرفت پانزدهم شهریور ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در چهارمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی مساله حق و حقانیت از دیدگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا می پردازد.
۱۳۹۲-۰۶-۰۹

برنامه معرفت هشتم شهریور ۱۳۹۲

یکی از مسائل کلیدی و مهمی که اندیشه ابن سینا به چشم می خورد، مساله تفکیک وجود از ماهیت است. در نمط چهارم به آن اشاره می کند در حالی که ما اصالت وجود را از تراوشات ملاصدرا می دانیم. اما ابن سینا این تفکیک را کاملا در نمط چهارم بیان کرده است.
۱۳۹۲-۰۶-۰۲
دل دریچه دلبری است

برنامه معرفت اول شهریور ۱۳۹۲

ابن سینا حکمت را به دو نوع تقسیم کرده است : حکمت یونانی (یا حکمت بحثی) حکمت ذوقی. آیا حکمت ذوقی با حکمت خسروانی یکی است و فرق این سه حکمت با هم دیگر در چیست
۱۳۹۲-۰۵-۲۶

برنامه معرفت ۲۵ مرداد ۱۳۹۲

برنامه معرفت این هفته در فصلی جدید با محور کتاب تازه منتشر شده دکتر ابراهیمی دینانی با عنوان «سخن ابن سینا و بیان بهمنیار» آغاز شد. در این برنامه ضمن معرفی اجمالی ابن سینا، استاد به بررسی اندیشه های فلسفی ابن سینا و بیان مطالبی نو در حوزه حکمت و فلسفه اسلامی می پردازند