برگزیده سرشت و سرنوشت

۱۳۹۳-۰۸-۱۰

افق و ایدئولوژی

توحید یکی از اصول دین است اما معنای توحید چیست؟ اگر بگویید به این معنی است که یعنی خدا یکی است. این سوال مطرح می شود که مقصود از یکی بودن خدا، «یک عددی» است یا «یک حقه حقیقیه» ؟! اگر دین ایدئولوژی باشد و و شخصی بگوید که یک همان وحدت عددی شما نمی توانید بگویید که عقیده او اشتباه است اما از نظر یک عارف این موضوع صحیح نیست!
۱۳۹۲-۱۲-۱۶

مرجع ضمیر «من» سرچشمه همه آگاهی ها

انسان تنها موجودی است که با هستی خود، نسبتی آگاهانه دارد و به همین جهت می تواند به طرح پرسش از هستی مبادرت نماید. پرسش از هستی را نباید با کسب معلومات و فراگیری دانش درباره موجودات، متحد و یگانه به شمار آورد؛ زیرا پرسش از هستی به مراتب فراتر از کسب معلومات درباره موجودات شناخته می شود. پرسشی هستی، هنگامی پیدا می شود که فهم هستی تحقق یابد؛ ولی فهم هستی جز از طریق آگاهی انسان نسبت به خویشتن خویش، به ظهور و بروز نمی رسد.
۱۳۹۱-۰۶-۱۰

معارف قرآن را به اعراب نسبت ندهید !

قرآن بدون تردید و بدون شک به زبان عربی است چون حضرت ختمی مرتبت، عرب بوده است. ولی این لزوماً به این معنی نیست که حال و هوای قرآن عربی باشد. حال و هوای قرآن اصلاً عربی نیست. وقتی می‌توان این حرف را زد که قرآن نیز مثل شعرها و سروده های عرب باشد.
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

فکر چگونه می اندیشد؟

فکر ، حرکت اندیشه است این حرکت با حرکت مکانیکی و حرکت در طبیعت فرق دارد . حرکت فکر عبارت است از انتقال و پیدایش اندیشه […]
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

آیا می توان گفت که دین یک راز است؟

چه نسبتی میان فلسفه و دین می‌توان برقرار کرد؟ دین یک راه عقلی /قلبی است ولی فلسفه صرفاً قلبی است. فلسفه منافاتی با دین ندارد. فلسفه، […]
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

پایانی برآغاز

انسان بدون توجه به واقع یا آنچه واقعیت خوانده می‌شود، نمی‌تواند زندگی کند و از ادامه زندگی خود سخن بگوید، زیرا صرف نظر از واقعیت، همه چیز لغو و بدون معنا خواهد بود. با این همه، درباره این مسأله سخن بسیار گفته می‌شود که آیا واقعیت تنها‌‌‌ همان چیزی است که در گذشته تحقق پذیرفته یا اینکه آنچه ممکن بوده است، تحقق پذیرد و تحقق نیافته و آنچه در آینده ممکن است تحقق پذیرد نیز از شئون واقعیت شناخته می‌شوند؟