۱۳۹۳-۰۱-۰۳

رابطه عقل و نقل از نظر ابن تیمیه

نهمین جلسه از سلسله درس گفتارهای «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام» اختصاص دارد به رابطه عقل و نقل در نظر «ابن تیمیه». بحث و بررسی مفصل این بحث را در فایل صوتی این جلسه بشنوید
۱۳۹۲-۰۵-۰۷

آزاد اندیشی در گرو تعلیق باورها است

تا کسی باورش را تعلیق نکند، هیچ چیز نمی تواند بفهمد! برای ابد، راه فهم برای او بسته است کسی که همه چیز را براساس عقیده خودش بخواهد بفهمد، هیچی نمی فهمد. نه اینکه باورش را از دست بدهد بلکه در پرانتز بگذاردو بعد فکر کند که چی درست است و نیست و الا اگر بخواهد همه چیز را با عقیده خودش بخواهد بفهمد تا ابد راه فهم برای او بسته است.
۱۳۹۲-۰۵-۰۵

افراط تشبیه و تفریط تنزیه حق تعالی

آنچه در جلسه ششم کلاس دکتر دینانی گوش خواهید کرد: توضیحاتی پیرامون مساله مشترک لفظی و مشترک معنوی؛ افراط تشبیه و تفریط تنزیه؛ خطر تنزیه، تعطیل عقل است
۱۳۹۲-۰۴-۲۹

کلاس ماجرای فکر فلسفی (جلسه چهارم)

این جلسه از کلاس دکتر دینانی، در باب اندیشه های ابن تیمیه فقیه اهل سنت است.که در ذیل آن به مباحث مختلف فلسفی از جمله فرق میان تعارض و تزاحم و تناقض، لوازم فهم درست و استدلالی، آفت عادت به تصویر و هنر و نداشتن تفکر عقلانی و....
۱۳۹۲-۰۴-۲۶

کلاس ماجرای فکر فلسفی (جلسه سوم)

ادامه تفاوت مخالفت متکلمین و عرفا با فلاسفه- عقل و استدلال فلسفی در نظر عرفا- اختلاف طولی مراتب ادراک و فهم- اعتراضات اهل ظاهر به فلسفه- استدلال های ابن تیمیه
۱۳۹۲-۰۴-۲۴

کلاس ماجرای فکر فلسفی (جلسه دوم)

اجمال مباحث مطرح شده در کلاس ماجرای فکر فلسفی، دکتر دینانی: نسبت عقل با اسطوره و تاریخ و دین، فرق مخالفت متکلمین و عرفا با فلسفه، توفیق عقل و شریعت توسط ابن رشد، سوفیست و انکار حقیقت، درس اول منطق ارسطویی