وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی

۱۳۹۲-۱۲-۰۹

مصلحت یا فلسفه؟

مخالفان فلسفه می گویند: فلسفه همان گونه که در زمینه علوم طبیعی نقش مهمی به عهده ندارد، در زمینه علوم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز حرفی برای گفتن ندارد زیرا کلیه امور اجتماعی باید با ملاک «مصلحت» سنجیده شود و «مصلحت» چیزی است که به فلسفه نیازمند نمی باشد. ولی این اشخاص از نکته ای بنیادین غافل مانده اند.
۱۳۹۲-۱۱-۲۹

نغمه عالم، نغمه ربط است

آنجا که از وجود رابط نشانی باشد، از نوعی اتحاد و یگانگی در میان دو طرف آن نیز به آسانی می توان آگاه گشت. وجود رابط در دو طرف خود فانی است و به هیچ وجه از آنها جدا و ممتاز نمی باشد. «وحدت شخصی» در یک وجود رابط، مستلزم اتحاد و یگانگی میان دو طرف آن نیز می باشد. بنابراین وجود رابط نشانه اتحاد و علامت یگانگی است. آنچه می تواند پیام اتحاد و یگانگی را پیوسته به گوش انسان برساند چیزی جز پیک وجود رابط نمی باشد