۱۳۹۶-۰۲-۲۰
دوران فلسفه پایان یافته

پایان دوران اندیشیدن

هیچ چیز مضحکتر از منظره دشمنان ظاهری فلسفه نیست زیرا این اشخاص به استدلال هایی پر طمطراق متوسل می شوند تا ثابت کنند که دوران فلسفه پایان یافته است.
۱۳۹۲-۱۱-۲۹
معجزه حضرت ختمی مرتبت سخن بود

نغمه عالم، نغمه ربط است

وجود رابط نشانه اتحاد و علامت یگانگی است. آنچه می تواند پیام اتحاد و یگانگی را پیوسته به گوش انسان برساند چیزی جز پیک وجود رابط نمی باشد