برگزیده نیایش فیلسوف

۱۳۹۳-۰۴-۰۳

مقدمه کتاب «نیایش فیلسوف»

کتاب «نیایش فیلسوف» مجموعه ای است از سلسله مقالاتی فلسفی و کلامی که در زمانهای مختلف و به مناسبتهای گوناگون نوشته شده است. فاصله زمانی میان نوشته شدن این مقالات، به حدود یک ربع قرن می رسد. به تناسب اینکه مدتی است در برنامه معرفت، جناب دکتر دینانی به شرح اندیشه های حکیم فارابی و نیایش فیلسوف مآبانه او می پردازند، بی وجه ندیدیم که این مقدمه بسیار غنی را برای استفاده شما عزیزان منتشر کنیم.
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
Book2

نیایش فیلسوف

هستی، از آن نظر که هستی است، نیستی را نمی‌پذیرد چون نیستی نقیض هستی است و هرگز چیزی نقیض خود را نمی‌پذیرد. ماهیت نیز چون امری علمی است، از ساحت هستی بیرون است. بنابراین، هستی، از نظر هست بودن، غیر هستی نیست و چیزی که فقط هستی است و غیر هستی نیست در هستی خود، ثابت است و به این ترتیب وجود، خود دلیل وجود است که؛ آفتاب آمد دلیل آفتاب …