۱۳۹۶-۰۱-۱۹
زمان موهوم

دفاع از حدوث زمانی عالم

متکلمان برای دفاع از حدوث زمانی عالم به طرح مسئله زمان موهوم دست زند. زمان موهوم یک وجود حداقلی برای زمان است اما خود گواه گریزناپذیری از زمان است.
۱۳۹۴-۰۱-۲۰
حدوث ذاتی

مسئله حدوث ذاتی

در حدوث ذاتی فاصله زمانی مطرح نیست بلکه تأخر مخلوق از خالق به معنی تاخر فعل از فاعل شناخته می شود. همانگونه که میان معلول و علت تامه فاصله زمانی وجود ندارد میان فعل از آن جهت که فعل است با فاعل خود نیز فاصله زمانی تحقق نمی پذیرد. حرکت و گردش یک کلید علت گشوده شدن قفل است بنابراین تقدم گردش کلید بر گشوده شدن قفل یک امر مسلم به شمار می آید ولی در این تقدم و تاخر فاصله زمانی دخالت ندارد. با این همه گشوده شدن قفل اثر گردش و چرخیدن کلید شناخته می شود و در نتیجه یک امر حادث به شمار می آید. کسانی که از حدوث ذاتی سخن می گویند و حادث بودن را یک امر موخر می شناسند به همین معنی از تأخر اشاره می کنند
۱۳۹۳-۰۷-۱۹
گذشته و حال

گفتگوی بی پایان حال و گذشته در تاریخ

وقتی از گفت و شنود بی پایان میان گذشته و حال سخن گفته می شود معنی آن این خواهد بود که تاریخ به طور بی نهایت و نامحدود معنی پیدا می کند.