برگزیده شعاع اندیشه و شهود

۱۳۹۱-۰۹-۱۶

رد اشکال وجود ذهنی توسط سهروردی

دکتر ابراهیمی دینانی ، در کتاب «شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی » دیدگاه سهروردی در باب وجود ذهنی را به دقت موشکافی کرده اند . متن حاضر نوشتاری است که از این کتاب ارزشمند استاد ، تهیه شده است . این نوشتار در جهت درخواست دوستانی است که مطالب فنی تری در باب فلسفه و آثار استاد از ما داشتند.
۱۳۹۱-۰۹-۱۲

نه از من و نه از غیر من ، به هیچ وجه تقلید نکنید!

نه از من و نه از غیر من ، به هیچ وجه تقلید نکنید. چون که معیار تشخیص در امور برهان است . عین عبارت شیخ شهاب الدین سهروردی در این باب چنین است :«..... و لا تقلّدونی ّ و غیر ، فالمعیار هو البرهان .....» [التلویحات صفحه ۱۲۱]
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

اقوال وعقائد حکما در باب وجود ذهنی

صدرالمتألّهین در باب امتناع تناقض علاوه بر وحدت‌های مشهور هشت‌گانه، وحدت حمل را نیز معتبر دانسته است. معنی سخن وی این است که یک شیء به حمل اولی ذاتی نمی‌تواند هم جزئی باشد و هم کلی، ولی همین شیء در عین اینکه به حمل اولی ذاتی جزئی است می‌توان آن را به حمل شایع صناعی یک امر کلی به شمار آورد. در مورد وجود ذهنی نمی‌تواند به حمل اولی ذاتی هم جوهر باشد و هم عرض ولی همین معلوم جوهری در عین اینکه به حمل اولی ذاتی جوهر است، می‌توان آن را به حمل شایع صناعی یک عرض به شمار آورد.