۱۳۹۳-۱۲-۱۲
ابن سینا و کلی طبیعی

ابن سینا و مسئله کلی طبیعی

وقتی از معنی کلی سخن می گویند در واقع به فرد منتشر، اشاره می کنند در حالی که ابن سینا و کلی طبیعی به این نوع ابهامات پناه نمی برد وکلی طبیعی را تعریف می کند
۱۳۹۳-۰۲-۰۶

علم عنایی حق تعالی

در نظر فیلسوف بزرگ، حکیم ابن سینا، حق تبارک و تعالی ذات خود را به گونه ای تعقل می کند که به واسطه این تعقل، وجود همه موجودات ممکن خواهد بود. به عبارت دیگر، می توان گفت موجودات عالم هستی از لوازم ذات حق تبارک و تعالی هستند و از تعقل او به ظهور و بروز می رسند. به این ترتیب، عنایت معنی پیدا می کند و تقدم تعقل نیز آشکار می شود.