سخن ابن سینا و بیان بهمنیار

۱۳۹۳-۱۲-۱۲

ابن سینا و مسئله کلی طبیعی

ابن سینا به اندیشه های افلاطون بی اعتنا بوده و بضاعت او را در علم و فلسفه مزجات دانسته است، ابن سینا نه تنها با افلاطون همراه نیست و با اندیشه های او هماهنگی ندارد، بلکه یک نو افلاطونی هم به شمار نمی آید. کسانی که با اندیشه های شرقی ابن سینا آشنایی ندارند می کوشند این فیلسوف بزرگ ایرانی را در زمره کسانی قرار دهند که نو افلاطونی خوانده می شوند. این سخن یک ادعای بی اساس و یک اشتباه تاریخی است که آگاهی نسبت به آن امری ضروری به شمار می آید. درست است که ابن سینا بر کتاب اثولوجیا شرح نوشته و به آن توجه داشته است ، ولی این عمل او به هیچ وجه دلیل بر این نیست که این فیلسوف بزرگ نو افلاطونی است.
۱۳۹۳-۰۲-۰۶

علم عنایی حق تعالی

در نظر فیلسوف بزرگ، حکیم ابن سینا، حق تبارک و تعالی ذات خود را به گونه ای تعقل می کند که به واسطه این تعقل، وجود همه موجودات ممکن خواهد بود. به عبارت دیگر، می توان گفت موجودات عالم هستی از لوازم ذات حق تبارک و تعالی هستند و از تعقل او به ظهور و بروز می رسند. به این ترتیب، عنایت معنی پیدا می کند و تقدم تعقل نیز آشکار می شود.
۱۳۹۲-۱۲-۰۱

رابطه نظم،ربط و کلی طبیعی

نکته ای که دارای اهمیت بنیادی است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی ابن سینا و پیروان او از موجود بودن کلی طبیعی در جهان خارج سخن می گویند هرگز ادعا نمی کنند که یک موجود به قید کلی بودن در جهان خارج موجود است، بلکه مقصود آنها از این سخن آن است که آنچه می تواند به وصف کلی موصوف گردد و معروض کلی واقع می شود یک موجود خارجی است.
۱۳۹۲-۰۵-۱۶

مقدمه کتاب سخن ابن سینا و بیان بهمنیار

ابن سینا نه تنها با افلاطون همراه نیست و با اندیشه های او هماهنگی ‏ندارد، بلکه یک نو ا‏فلاطونی هم به شمار نمی آید. کسانی که با اندیشه های شرقی ابن سینا آشنایی ندارند می کوشند این فیلسوف بزرگ ایرانی را در زمره کسانی قرار دهند که نو ا‏فلاطونی خوانده می شوند. این سخن یک ادعای بی اساس و یک اشتباه تاریخی است که آگاهی نسبت به آن امری ضروری به شمار می آید.