برگزیده حافظ معنوی

۱۳۹۱-۰۹-۱۵

تاریخ ،تجلی خداوند است

کسانی که تاریخ را تجلی خداوند می شناسند به این حقیقت اعتراف دارند که چون در تجلیات خداوند تکرار نیست ، تاریخ نیز تکرار نمی پذیرد.برای تاریخ هدفی باید روشن شود . تنها خود یک رویداد نیست بلکه اندیشه ای است که در این رویداد ابراز گردیده است ، کشف آن اندیشه خود در حکم یک رویداد است .
۱۳۹۱-۰۹-۱۱

سرّ سویدا

«سرّ سویدا » اصطلاحی است که سعدی شیرین سخن به زیباترین صورت ، آن را در شعرش به کار برده و با همین اصطلاح به خلوتگاه خودی خویش اشاره کرده است . خلوتگاه خودی خود ، مظهر مقام کنز مخفی است . البته عنوان «کنز مخفی » مقام و جایگاه مخصوصی است که حق تبارک و تعالی از آن خبر داده است
۱۳۹۱-۰۹-۰۹

عالم خیال و عالم معنی

هر چیزی که در عالم خیال به طور پراکنده و کثرت موجود است ، در عالم عقل به صفت وحدت و یگانگی تحقق دارد ، ولی چیزهایی در عالم عقل موجود است که هرگز نمی توان آنها را در عالم خیال به دست آورد .
۱۳۹۱-۰۹-۰۷

حرکت در زمان

جهان جدید و دنیای مدرن، حقیقت زمان را فقط در حرکت افقی آن مورد ملاحظه و توجه قرار می دهد و به همین جهت در رسیدن به عالم معنی ناتوان مانده، هر چه در امتداد زمان پیش می رود، به سرگردانی و سرگشتگی اش افزوده می گردد.
۱۳۹۱-۰۸-۲۴

یک فیلسوف نمی تواند با قاطعیت حرف بزند!

فلسفه ملازم با شک و شبهه و تردید است . اصولا فیلسوف از شک آغاز می کند . البته این شک ، یقینی قبل از خودش دارد اما فیلسوف با تامل جلو می رود و اگر با شک و تامل جلو نرود ، فیلسوف نخواهد بود.فلسفه نمی تواند عمومی باشد . فلسفه با توده مردم سازگار نیست ، چون توده ، با قطع و یقین سازگارترند تا شک ، که فلسفه روی آن بنا شده است .