برگزیده فیلسوفان یهودی و یک مساله بزرگ

۱۳۹۲-۱۱-۰۳

رابطه عقل و دین در مکتب فیلسوفان یهودی

در ترجیح دادن عمل بر نظر، جنبه بشری غلبه پیدا می‌کند و در نتیجه اعتقاد به توحید پروردگار به تشبیه نزدیک می‌شود و جایی برای تنزیه باقی نمی‌ماند و این همان چیزی است که در سخن علمای یهودی دیده می‌شود. آنجا که تشبیه بر تنزیه پروردگار غلبه پیدا می‌کند و جنبه بشری دین بیش از جنبه الهی آن آشکار می‌گردد ناچار سخن علمای یهودی تناقض آمیز می‌گردد.