برگزیده آینه های فیلسوف

۱۳۹۱-۰۸-۰۶
Ayene.Philosoph

زمان ، متصل است یا منقطع؟

تردیدی نیست که حوادث به طور پی در پی در زمان رخ می دهند ، ولی آیا حقیقت زمان چیست و چگونه  می توان آن را […]
۱۳۹۱-۰۸-۰۳
Professor.Gholahossein.Ebrahimi.Dinani

مساله شناخت و شناخته شدن

درباره اینکه فصل مقوم انسان چیست و وجه ممتاز بودن او از سایر موجودات جهان هستی کدام است، سخن بسیار گفته شده است. هر چه در […]