عقل و عشق در عاشورا

۱۳۹۳-۰۵-۱۳

علم ما به خدا مقدم بر علم ما به خود ماست

علم ما به خدا موجب علم ما به خودمان می شود. اما باز این من هستم که علم به خدا پیدا می کنم. این من همین جا نکتۀ عجیبی است کلمه من که همان خود باشد هم آینه است و هم حجاب. اگر من،من انانیت و خودی خود را صرفنظر از حق ببینم این حجاب غیر قابل عبور است و حجابی است که از کوه ضخیم تر است و حجاب فرعونی است و ماندن در ورای این حجاب ضخیم است تا ابد اگر که من منهای حق را ببیند. اما اگر این من آیینه است و در آیینه جز حق دیده نمی شود بنابراین من با دیدن حق در آئینه خودم حق را می بینم