اندیشه های ابن سینا

۱۳۹۲-۱۲-۲۶

شرق و غرب حقیقت، در کلام ابن سینا

شرق حقیقت چیست؟ و غرب حقیقت چیست؟ حقیقت از کجا طلوع می کند؟ از اونجا که حقیقت طلوع می کند، اونجا مشرق است. حقیقت مثل خورشید است. آگاهی، نور است. آگاهی و حقیقت نورند. خورشید اند. از اونجایی که آگاهی می آید و اونجایی که حقیقت ظهور پیدا می کند. گویی خورشید حقیقت طلوع می کند.
۱۳۹۲-۱۱-۲۶

موجود مرگ اندیش

چرا انسان نمی تواند از مرگ غفلت داشته باشد؟ زیرا انسان در ذات آینده نگر است این خاصیت زمانی بودن انسان است درست است که حیوانات و موجودات دیگر هم زمانی هستند اما آنها به زمان نمی اندیشند و زمان را درک نمی کنند، اما انسان چون به زمان و آینده می اندیشد و می نگرد و این توان فقط در انسان است و چون به آینده می نگرم مرگ خود را می فهمم و می دانم روزی فراخواهد رسید که با این زندگی فعل بدرود خواهم گفت و به این می اندیشم که من در آن صورت به کجا خواهم رفت.
۱۳۹۲-۰۹-۰۳

ماوراء عقل از دیدگاه ابن سینا

اساس تفکر ابن سینا، نور ازلی است. همان نوری که در ایران باستان مطرح بوده است. ابن سینا متوجه این حکمت بوده است. به این ترتیب او یک حکیم خسروانی است . حکمت خسروانی یا حکمت خالده همان است که در ایران باستان بوده است و ابن سینا متوجه این حکمت بوده است. این حکمت مقابل حکمت یونان قرار دارد.