راز راز

۱۳۹۲-۱۱-۰۸

وحدت حقه حقیقیه

عرفان معرفت خداوند تبارک و تعالی و رسیدن به ‏توحید واقعی است. تردیدی نیست که خداوند تبارک و تعالی واحد است و کسانی که اهل ایمان شناخته می شوند، در واحد بودن او ‏تردید ندارند، ولی کسانی که سطحی می اندیشند و با عقل قدسی و الهی سر و کار دارند، از آنچه واحد خوانده می شود، بیشتر به یک واحد عددی توجه میکنند، در حالی که خدا واحد عددی نیست بلکه وحدانیست او همان چیزی است که وحدت حقه حقیقیه خوانده می شود