دسته‌بندی نشده

۱۳۸۷-۱۰-۱۲
molavi5

برنامه معرفت دوازدهم دی ۱۳۸۷

عالم پرتو عشق است. نه اینکه عالمی هست که عشقی می آید و در این عالم سیر و سفری می کند. اتفاقاً در بیان گذشته همین مطلب را گفتیم که عالم پرتو عشق است. اگر عشق را این طور ببینیم دیگر بی حساب و کتاب نخواهد بود تا همان طور که شما فرمودید گفته شود که میزان ندارد و حساب و کتاب ندارد. بلکه هر حساب و کتابی، هر دقت و ظرافتی و هر زیبایی [و کمالی] از عشق بر می خیزد. اصلاً اگر عشق نباشد، چیزی [در عالم] نیست؛ اگر عشق نباشد، عالمی نیست.