دسته‌بندی نشده

۱۳۹۲-۱۱-۰۳

رابطه عقل و دین در مکتب فیلسوفان یهودی

در ترجیح دادن عمل بر نظر، جنبه بشری غلبه پیدا می‌کند و در نتیجه اعتقاد به توحید پروردگار به تشبیه نزدیک می‌شود و جایی برای تنزیه باقی نمی‌ماند و این همان چیزی است که در سخن علمای یهودی دیده می‌شود. آنجا که تشبیه بر تنزیه پروردگار غلبه پیدا می‌کند و جنبه بشری دین بیش از جنبه الهی آن آشکار می‌گردد ناچار سخن علمای یهودی تناقض آمیز می‌گردد.
۱۳۹۲-۱۱-۰۲

اتحاد میان منطق و فلسفه

رابطه علم منطق با فلسفه رابطه ای است که آن را در اصطلاح رابطه میان «ما ‏به ینظر و ما فیه ینظر» نام نهاده اند. صناعت منطق آیینه ای است که صورت فلسفه در آن منعکس می گردد. آنجا که فیلسوف به فلسفه می نگرد، منطق را نمی بیند. ولی آیا بدون منطق می توان به فلسفه نگریست؟
۱۳۹۱-۰۷-۱۸

مصاحبه اختصاصی با استاد دینانی

مصاحبه اختصاصی وبسایت هواداران حکیم دینانی با استاد دینانی: حرف های ناگفته، عکس، ابن رشد، موسسه حکمت و فلسفه ایران، کتاب جدید دینانی با نام سخن ابن سینا و بیان بهمنیار از نگاهی دیگر، عقل منهای عشق، نور یا وجود، سهروردی
۱۳۸۷-۱۰-۱۲

برنامه معرفت دوازدهم دی ۱۳۸۷

عالم پرتو عشق است. نه اینکه عالمی هست که عشقی می آید و در این عالم سیر و سفری می کند. اتفاقاً در بیان گذشته همین مطلب را گفتیم که عالم پرتو عشق است. اگر عشق را این طور ببینیم دیگر بی حساب و کتاب نخواهد بود تا همان طور که شما فرمودید گفته شود که میزان ندارد و حساب و کتاب ندارد. بلکه هر حساب و کتابی، هر دقت و ظرافتی و هر زیبایی [و کمالی] از عشق بر می خیزد. اصلاً اگر عشق نباشد، چیزی [در عالم] نیست؛ اگر عشق نباشد، عالمی نیست.