شرح اشعار نظامی

۱۳۹۳-۰۷-۲۶

برنامه معرفت ۲۵ مهر ۱۳۹۳

ای زخدا غافل واز خویشتن/در غم جان مانده ودر رنج تن/ملک خدایی نه مجازی دهند/دولت کس را نه به بازی دهند/ای من ومن گو که در این غالبی/هیچ ندانی که کرا طالبی/مالک خود باش و سرانجام گیر/مقبل خود باش زخود نام گیر/خیمه به ملک دگران خواری است/نان خور خود باش که سالاری است/گر در دولت زنی افتاده شو
۱۳۹۳-۰۷-۱۸

برنامه معرفت ۱۸ مهر ۱۳۹۳

آنچه او هم نوست وهم کهن است/سخن است ودر این سخن سخن است/ز آفرینش نزاد مادر کن/هیچ فرزند خوبتر ز سخن/تا نگویی سخنوران مردند/سر به آب سخن فرو بردند/چون بری نام هرکرا خواهی/سر برآرد ز آب چون ماهی/سخنی کو چو روح بی عیب است/خازن گنج خانه غیب است
۱۳۹۳-۰۷-۱۱

برنامه معرفت ۱۱ مهر ۱۳۹۳

هیچ کسی محرم این دم مدان/سایه خود محرم خود هم مدان/زرد به این چهره دینار گون/زانکه شود سرخ به غرقاب خون/می شنوم من که شبی چند بار/پیش زبان گوید سر زینها/سر طلبی تیغ زبانی مکن/روزنه ای راز فشانی مکن
۱۳۹۳-۰۷-۰۴

برنامه معرفت ۴ مهر ۱۳۹۳

یک نفس ای خواجه دامن کشان/آستنی بر همه عالم فشان/رنج مشو راحت رنجور باش/ساعتی از محتشمی دور باش/حکم چو بر عاقبت اندیشیست/محتشمی بنده درویشیست/ملک سلیمان مطلب کان کجاست/ملک همانست سلیمان کجاست/سال جهان گر چه بسی درگذشت/از سر مویش سر موئی نگشت/خاک همان خصم قوی گردنست/چرخ همان ظالم گردن زنست
۱۳۹۳-۰۷-۰۲

برنامه معرفت ۲۸ شهریور ۱۳۹۳

مجلس خلوت نگر آراسته/روشن و خوش چون مه ناکاسته/شمع فروزان و شکر ریخته/تخت زده غالیه آمیخته/دشمن جانست ترا روزگار/خویشتن از دوستیش واگذار/بین که بزنجیر کیان را کشید/هرکه درو دید زبان را کشید/خصمی کژدم بتر از اژدهاست/کاین ز تو پنهان بود آن برملاست/هرکه درین راه منی میکند/بر من و تو راه زنی میکند/خانه پر از دزد جواهر بپوش/بادیه پر غول به تسبیح کوش/غارتیانی که ره دل زنند/راه به نزدیکی منزل زنند
۱۳۹۳-۰۶-۲۵

برنامه معرفت ۲۱ شهریور ۱۳۹۳

ای به ازل بوده و نابوده ما/وی به ابد زنده و فرسوده ما/حلقه زن خانه به دوش توایم/چون در تو حلقه به گوش توایم/هم تو پذیری که زباغ توایم/قمری طوق و سگ داغ توایم/بی‌طمعیم از همه سازنده‌ای/جز تو نداریم نوازنده‌ای/از پی تست اینهمه امید و بیم/هم تو ببخشای و ببخش ای کریم/چاره ما ساز که بی داوریمگر تو برانی به که روی آوریم