ردپای عقل و عشق در عاشورا

۱۳۸۷-۱۰-۱۴
غلامحسین ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت

برنامه معرفت چهاردهم دی ۱۳۸۷

بدون تردید حضرت موسی یک پیغمبر اولوالعزم است و یک پیغمبر اولوالعزم از خداوند تقاضا می کند که خودت را به من نشان بده تا ببینمت! این یک تقاضاست. اما شما می دانید که تقاضای امر محال شایسته فرد عاقل نیست. شخص عاقل اگر تقاضای امر محال بکند، این نشانه عقل نیست؛ در این کار یک نوع سفاهت است و به قول حافظ، زنجیر اقبال ناممکن جنباندن است! حافظ می گوید: زنجیر اقبال ناممکن نجنبانید. چیزی که ممکن نیست را نمی توان تقاضا کرد. پس اگر [رؤیت خدا] ممتنع است و معقول نیست، چگونه یک پیغمبر اولوالعزمی مانند حضرت موسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) تقاضای رؤیت می کند؟!
۱۳۸۷-۱۰-۱۴
شرح و تفسیر اشعار حافظ

برنامه معرفت سیزدهم دی ۱۳۸۷

یوم یعنی «آن» و یک لحظه و حتی از لحظه هم کمتر، چون ما لحظه را یک ثانیه فرض می کنیم. حق تعالی هر آن، در یک شأنی است و شأن یعنی تجلی. هر شأنی هم غیر شأن دیگر است. یعنی از ازل تا ابد، دو شأن و دو تجلی یکسان وجود ندارد بنابراین هستی همواره بدیع و تازه است. از دید کسی که تجلی بین باشد، هستی همواره نو و بدیع و تازه است
۱۳۸۷-۱۰-۱۳
برنامه معرفت مولوی

برنامه معرفت دوازدهم دی ۱۳۸۷

در انسان ادراکی وجود دارد که به آن «بِنطاسیا» می گویند. بنطاسیا معرب فانتزی یا فانطاسیا است که ما در اصطلاح حکمت اسلامی به آن «حس مشترک» می گوییم. حس مشترک به این معنا نیست که در بین مردم، امری مشترک باشد. این عبارت، معنای خاصی دارد که آن را خواهم گفت. حس مشترک به این معناست: من یک سری امور دیدنی دارم که از شنیدنی هایم جداست. همچنین یک سری شنیدنی ها و چشیدنی ها و بساویدنی ها هم دارم. این پنج حسی که ما داریم هر کدام یک ادراک جداگانه ای دارد. هیچ وقت دیدن با شنیدن ترکیب نمی شود
۱۳۸۷-۱۰-۱۱
برنامه معرفت اندیشه های مولوی

برنامه معرفت یازدهم دی ۱۳۸۷

«غیب الغیوب» پنهان است. البته غیب هم انواعی دارد اما غیب الغیوب با هر غیبی فرق می کند. پس مقام ذات احدی همیشه پنهان است، نه اینکه تنها در زمانی پنهان بوده است بلکه هم اکنون و در آینده نیز پنهان خواهد ماند. به همین دلیل است که برخی عرفا، از «هجران ابدی» صحبت می کنند. هجران ابدی به این معناست که آن مقام ذات احدی، غیر قابل وصول است. دسترسی به مقام ذات و کُنه ذات احدی، امکان پذیر نیست.
۱۳۸۷-۱۰-۱۰
دکتر دینانی در برنامه عاشورا

برنامه معرفت دهم دی ۱۳۸۷

من وقتی می گویم «شناخت»، این یک شناخت ظاهری و سطحی و حتی علمی نیست. ممکن است که شما اتم را بشکافید و تأثیر عملی هم داشته باشد ولی این، شناخت به معنای واقعی کلمه نیست. شناخت واقعی در شناختن خود است. خود که می گویم به این معنی نیست که انسان شناسی کنید و فرضاً برای انسان، یک ماهیتی در نظر بگیرید که انسان حیوان ناطق است و … . این ها هم در حد فلسفه است و ارزش خودش را دارد ولی من با اینها کار ندارم. کلمه خود، غیر از این است که شما انسان را به حیوان ناطق تعریف کنید، این هنوز کامل نیست. «خود» را باید بشناسید.
۱۳۸۷-۱۰-۰۹
پشت صحنه برنامه معرفت

برنامه معرفت ۹ دی ۱۳۸۷

انسان در عین عقلانیت، می ‌تواند عاشق باشد و در عین عاشق بودن و شیدایی نیز می ‌تواند عین عقلانیت را داشته باشد. من بین عقل و عشق، تضادی نمی ‌بینم. عشق، کشش به سوی معشوق در انسان است. طبیعتاً عاشق، معشوق دارد و هیچ عاشقی بدون معشوق نیست. نمی ‌توان گفت که عاشق هست اما معشوق نیست. عشق بدون معشوق نداریم و البته عقل بدون معقول هم نداریم. عاشق، معشوقی دارد و عاقل، معقولی