اندیشه های فارابی

۱۳۹۳-۰۴-۰۹

برنامه معرفت ۶ تیر ۱۳۹۳

در برنامه معرفت این هفته، استاد ابراهیمی دینانی به بررسی اندیشه های فارابی پرداختند. خداوند سبحان است یعنی خداوند از نقائص امکان پاک است. هر آنچه که در عالم امکان، نقص حساب می شود و از لوازم عالم امکان است، پاک است. هستی محض و کمال و قدرت محض، نقائص امکانی را ندارد. از همان ابتدا فارابی، مبنای فلسفی خودش را با گفتن عبارت «سبحانک» بیان می کند.
۱۳۹۳-۰۳-۳۰

برنامه معرفت ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

در برنامه معرفت این هفته، استاد ابراهیمی دینانی به بررسی اندیشه های فارابی پرداختند. نیایش فیلسوفی چون فارابی دارای جنبه های عظیم معرفت شناسی است زیرا که یک حکیم، به مناجات می پردازد و مناجات حکیم با مردم عادی بسیار متفاوت است. این عظمتی که در نیایش حکیم است و آن هم به سبب شدت آگاهی، چند هفته ای است که مهمان این برنامه شده و از رمز گشایی های استاد عالیقدر استفاده می شود.
۱۳۹۳-۰۳-۲۳

برنامه معرفت ۲۳ خرداد ۱۳۹۳

زبان دعا، خالص ترین زبان است. قبلا عرض کرده بودیم که فصل ممیز انسان است. چون انسان، به ناطقیت انسان است. زبان دنیوی مخلوط است و خالص نیست ولی زبان دعا خالص است. خلوص یعنی از قید تعلقات آزاد است و دعای واقعی آنگاه است که انسان، از غیر حق تعالی قطع نظر کند. ببرد همه تعلقات را و به یک سو توجه کند. غیر از حق، در زبانش چیزی نباشد. این خلوص در زبان است در هنگام دعا. البته این زبان، اثر اندیشه است
۱۳۹۳-۰۳-۱۷

برنامه معرفت ۱۶ خرداد ۱۳۹۳

فکر خطا، خطرناک ترین خطایی است که از انسان سر می زند. فارابی از خداوند، دانایی می خواهد. ما باید طالب دانایی باشیم. در دنیای امروز، علم و دانایی را برای اهداف خودمان می خواهیم. علم امروز ادعا دارد که برای رفاه مردم کار می کند. اما دانایی مقدمه نیست. دانایی هدف است. دانایی، خود رستگاری است. دانایی، به هیچ عنوان مقدمه نیست. حیرت از درون به برون آمدن و بلافاصله از برون به درون آمدن است
۱۳۹۳-۰۳-۰۹

برنامه معرفت ۹ خرداد ۱۳۹۳

در برنامه معرفت این هفته، دکتر ابراهیمی دینانی به تبیین اندیشه های اجتماعی و سیاسی حکیم فارابی پرداختند. فارابی فیلسوف فرهنگ است. «فارابی و فرهنگ» «فارابی و فکر»
۱۳۹۳-۰۳-۰۲

برنامه معرفت ۲ خرداد ۱۳۹۳

در این برنامه دکتر دینانی به توضیح نقش خیال در اندیشه های این حکیم بزرگ می پردازند. عالم امر و عالم خلق چیست و ارتباط بین آنها چگونه است؟ نقش عالم خیال در معرفت شناسی چیست؟ مرز عالم امر و خلق چیست؟ یکی از نظریات بدیع فارابی در باب مقدار و اندازه چیست؟ انفتاح و رابطه آیه شریفه {ألم نشرح لک صدرک} و آگاهی چیست؟ خیال، از عالم صورت به عالم عقل می برد و به بی شکلی می رسد.