اندیشه های عطار

۱۳۹۲-۰۵-۱۹
وجودشناسی

برنامه معرفت هجدهم مرداد ۱۳۹۲

پیش مردی رفت از مردان راه/گفت پندی ده که رهبر باشدم/زین چنین صد ملک بهتر باشدم/گفت بنگر تا ترا ای شهریار/کار دنیا چند میآید بکار/کار دنیا آنچه باشد ناگزیر/آن قدر چون کرده شد آرام گیر
۱۳۹۲-۰۵-۱۲
شرح و تفسیر اشعار حافظ

برنامه معرفت یازدهم مرداد ۱۳۹۲

در رهی میرفت شبلی دردناک/دید دو کودک در افتاده بخاک/زانکه جوزی در میان افتاده بود/هر دو را دعوی آن افتاده بود/هر دو از یک جوز میکردند جنگ/شیخ گفتا کرد میباید درنگ/تا من این جوز محقر بشکنم/پس میان هر دو تن قسمت کنم
۱۳۹۲-۰۵-۰۴
معرفت شناسی

برنامه معرفت چهارم مرداد ۱۳۹۲

کاملی گفتست آن بیگانه را/کاخر ای خر چند روبی خانه را/چند داری روی خانه پاک تو/خانه چاهی کن برافکن خاک تو/تا چو خاک تیره برگیری ز راه/چشمهٔ روشن برون جوشد ز چاه/آب نزدیکست چندینی متاب/چون فرو بردی دو گز خاک اینت آب
۱۳۹۲-۰۴-۲۸
غلامحسین ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت

برنامه معرفت بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲

رهبری بودست الحق رهنمای/میهمانی خواست یک روز از خدای/گفت در سرش خداوند جهان/کایدت فردا پگه یک میهمان/روز دیگر مرد کار آغاز کرد/هرچه باید میهمان را ساز کرد/بعد از آن میکرد هر سوئی نگاه/پیش درآمد سگی عاجز ز راه/مرد آن سگ را برانداز پیش خوار/همچنان میبود دل در انتظار/تا مگر آن میهمان ظاهر شود/هدیهٔ حق زودتر حاضر شود
۱۳۹۲-۰۴-۲۱
برنامه معرفت دکتر دینانی و منصوری لاریجانی

برنامه معرفت بیست و یکم تیر ۱۳۹۲

شد بر فرعون ابلیس لعین/یک کف پر ریگ برداشت از زمین/پس نمود آن ریگ مروارید باز/بعد از آنش ریگ گردانید باز/گفت گیر این ریگ و گوهر کن تو نیز/گفت ازین من میندانم هیچ چیز/پس زفان بگشاد ابلیس لعین/گفت تو با این سرو ریشی چنین
۱۳۹۲-۰۴-۱۵
دکتر دینانی در برنامه عاشورا

دانلود برنامه معرفت چهاردهم تیر ۱۳۹۲

مرغکی بانگی زد و لختی بجست/سر بجنبانید و بر شاخی نشست/چون سلیمان بانگ آن مرغک شنود/گفت میدانید تا او را چه بود/میکندبرشاخ از دنیا گله/زار میگرید که چند از مشغله/کز همه دنیای عالم سوز من/نیم خرما خوردهام امروز من