اندیشه های حکیم سنایی

۱۳۹۶-۰۱-۰۴
گذر عمر

برنامه معرفت پانزدهم بهمن ۱۳۹۵

گذر عمر انسان، مانند همان یخ است. عمر به تدریج می گذرد، همان طور که در گرما نمی توان یخ را از آب شدن نگه داشت. لحظه ای نمی توان عمر را نگه داشت.
۱۳۹۶-۰۱-۰۳
آتش جهنم

برنامه معرفت هشتم بهمن ۱۳۹۵

عالمی که ما در آن هستیم، پر از تضادهاست. نور و ظلمت، کجی و راستی ؛اگر چشم حقیقت بین باشد، در بعضی کجی ها نیز راستی خواهیم دید. اما چگونه کج بین نمانیم؟
۱۳۹۶-۰۱-۰۲
تفسیر عقل در نظر حکیم سنایی

برنامه معرفت اول بهمن ۱۳۹۵

تفسیر عقل در نظر حکیم سنایی، تازگی و نو بودن است. حکیم سنایی در اشعار خود معتقد است که عقل در همه جا حضور دارد و سلطانی است که قابل عزل نمی باشد.
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
چرا انسان از خود ناراضی می شود

برنامه معرفت بیست و چهارم دی ماه ۱۳۹۵

اگر انسان به ناهماهنگی بین ظاهر و باطن، توجه کند موجب ناخرسندی اش می شود. برای پاسخ به سوال «چرا انسان از خود ناراضی می شود» این فایل را گوش کنید
۱۳۹۵-۱۰-۱۷
ترس از دست دادن قدرت

برنامه معرفت هفدهم دی ماه ۱۳۹۵

قدرتمندان بیشتر از دیگران می ترسند زیرا ترس از دست دادن قدرت دارند.قطعا ترس دهقان در مقایسه با حاکم قدرتمند، کمتر است. کسانی که اهل تعقل نیستند، اینگونه اند. همچنین تفسیری بر داستان حضرت سلیمان می خوانید.
۱۳۹۵-۱۰-۱۰
بهشت یزدان و بهشت ابدان

برنامه معرفت دهم دی ماه ۱۳۹۵

مرغ و حور از بهشت ابدانست/ حکمت و دین بهشت یزدانست/ نبود جز جمال ایزد قوت/ عاشقان را به جنت ملکوت/ تو چه دانی بهشت یزدان چیست/ چه شناسی که جنّت جان چیست| جنت بدنی که در آیات قرآن نیز آمده است اما از جنت بدنی مهمتر، جنت ایزدی است. «جنت یزدان» از مقام «جنت رضوان» نیز بالاتر است. بهشت یزدان، معنوی و ادراکی است. اما سوال اینجاست که ادراک چیست؟
۱۳۹۵-۱۰-۰۷
تفسیر عقل در نظر حکیم سنایی

برنامه معرفت سوم دی ماه ۱۳۹۵

تو چه پنداشتی که ایزد فتح/ از پی بازی ات پدید آورد/ هرنفس سوی رفتنت گامی است/ دانه دام و تدارک دامی است/ موسی از فص دانه ها با کام/ به حقیقت شد از معاد آگاه/ با در و دیو چند هم نفسی/ علم آموز تا به حق برسی
۱۳۹۵-۰۹-۳۰

برنامه معرفت سی ام آذرماه ۱۳۹۵

فرازی از ابیات حکیم سنایی| چون تو بیماری از هوا و هوس/ رحمه العالمین طبیب تو بس/ هرکرا از جلال مایه بُوَد/ خرد مصطفاش دایه بُوَد/ او دلیل تو بس، تو راه مجوی/ او زبان تو بس، تو یافه مگوی/ مرد همّت نه مرد نهمت باش/ چون پیمبر نه‌ای ز امّت باش | کمند محبت چیست؟ «بیماری از هوی و هوس» یعنی چه؟ کسی که نداند بیمار است آیا امید و راه نجات دارد؟
۱۳۹۵-۰۹-۱۹

برنامه معرفت نوزدهم آذرماه ۱۳۹۵

در نگر تا که آفرید ترا/ از برای چه برگزید ترا/ خاک بودی ترا مکرم کرد/ زان پست جلوهٔ دو عالم کرد/ این بیت دو مطلب فلسفی را بیان کرده است، در نگریستن یعنی نظر کردن تامل و تفکر در اینکه آفریدگار تو کیست؛ سوال ماهوی است. یعنی علت فاعلی چیست و در مصرع دوم علت غایی را پرسیده است. هر چیزی دو علت وجودی بنیادی دارد که عبارت است از علت فاعلی و علت غایی در واقع هر عملی فاعل و غایتی دارد (از چه و برای چه) اما کدامیک از این دو مهم تر است فاعل یا غایت؟ اکثر حکما غایت را مهمتر از فاعل می دانند به دلیل اینکه هر انسان عاقل وقتی مبادرت به انجام کاری می کند می داند برای چه منظوری انجام می دهد