وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی

۱۳۹۱-۰۵-۳۱
Relevant and independent

وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی

وجود رابط چیزی است که اساس نظام عالم و ملات ساختمان جهان به شمار می‏ آید…آنچه محمول را با موضوع خود ارتباط می‏دهد و صفت را با موصوف آن متصل می‏سازد، چیزی جز وجود رابط نیست. وجود رابط در نوع ارتباط عالم خلق با خالق نیز معنی خود را آشکار می‏سازد. در حکمت متعالیه صدر المتألهین، کلیه موجودات عالم امکان، از ملک تا ملکوت، عین ربط و صرف وابستگی به حق تبارک و تعالی شناخته شده‏اند. دکتر دینانی در این بررسی کوتاه، آثار فلاسفه بزرگ اسلامی را از فارابی تا علامه طباطبایی مورد مطالعه قرار داده و هر جا مناسب دیده، به برخی از مکتب‏های جدید فلسفی غرب نیز اشاره کرده است.