فیلسوفان یهودی و یک مساله بزرگ

۱۳۹۱-۰۸-۱۴
Jewish philosopher

فیلسوفان یهودی و یک مساله بزرگ

غلامحسین دینانی در این کتاب بر این اندیشه است که رابطه دین و فلسفه با عقل و ایمان در همه ی قرون و اعصار مورد اختلاف و درگیری میان اشخاص بوده است. و خود می گوید این کتاب به سازش فلسفه و دین از نگاه فیلسوفان یهودی می پردازد.