فلسفه و ساحت سخن

۱۳۹۱-۰۸-۰۲
Philosophy and talk

کتاب فلسفه و ساحت سخن

وقتی از دو قوس نزول و صعود زبان سخن گفته می‌شود و آغاز و انجام آن به صورت یک دایره ترسیم می‌گردد، در واقع به فرود و فراز انسان اشاره می‌شود که این فرود و فراز نیز نمونه کاملی از دو قوس دایره هستی شناخته می‌شود. معنی این سخن آن است که آنچه درباره هستی صادق است، درباره زبان نیز صدق می‌کند و اگر چنین است، می‌ توان گفت زبان، زبان هستی است و هستی نیز در زبان ظاهر و آشکار می‌گردد.