شعاع اندیشه و شهود در سهروردی

۱۳۹۱-۰۵-۳۱
Suhrawardi

شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی

مقارن ایامی که ابن رشد در مغرب جهان اسلام از فلسفه دفاع می کرد و موضع فلاسفه مشائی را تثبیت می نمود در مشرق اسلامی فلسفه دیگری در حال تکوین بود که با فلاسفه نوعی اندیشه و نحوی از مشهود است که آن را حکمت اشراقی نام نهاده اند مبدع این فلسفه و مبتکر این مکتب در دوره اسلامی جز شهاب الدین سهروردی شخص دیگری نمی باشد.