آثار مکتوب

شاید بتوان براساس تجربه های حسی درباره جهان سخن گفت؛ ولی شناختن جهان غیر از شناختن هستی است و هرگز نباید جهان شناسی را همان هستی شناسی به شمار آورد. تجربه های حسّی در مورد امور محسوس، بدون در نظرگرفتن نظامی معقول و فراگیر، دارای اعتبار عقلی نیست. ولی پذیرفتن این نظام معقول نیازمند به تجربه نیست و عقل در حکم کردن خود بی کار و معطل نمی باشد.

کتاب پرسش از هستی یا هستی پرسش

مختصری درباره کتاب ها و مقالات

نگارش کتاب از سال 1360 که کتاب «قواعد کلی فلسفه» را برای رساله دکتری خود نوشته بودم انجام شد. معمولا در کتاب نوشتن، بنده به صورت دستوری نمی گویم که حالا برو کتاب بنویس، بلکه یک حال و دغدغه ای در مورد مسئله ای در من پیدا می شود و من آن را می نویسم. همه کتاب هایی که تا بحال نوشته ام، پرداختن به دغدغه هایم بوده و کتاب را برای آن که «کتاب بنویسم» ننوشته ام.

همچنین بنده مقید هستم که کتاب هایم را به زبان فارسی بنویسم، چون کار فلسفی با زبان فارسی کم انجام شده است و بیشتر فیلسوفان به زبان عربی می نوشتند، آن ورزیدگی لازم در زبان فارسی پیدا نشد. بنده کتابهایم را به زبان فارسی می نویسم و مقید هم هستم به زبان فارسی بنویسم، هیچ وقت هم به زبان عربی نمی نویسم و می دانم که زبان فارسی توان بسیاری دارد

نقد و بررسی و به زیر سوال بردن یک فکر و اندیشه چیزی نیست که فیلسوف از آن بترسد زیرا آنجا که شک نباشد، یقین نیز نخواهد بود. آن گونه از یقین که مسبوق به شک و تردید نباشد، از انواع معرفت به شمار نمی آید. نفی کردن، شک کردن و اثبات کردن از ذاتیات اندیشیدن شناخته می شود و بدون طرح پرسش، پاسخ نیز نخواهد بود؛ هنگامی که پرسش و پاسخ بی معنی شود، جایی برای فلسفه نیز نخواهد بود.

101

مقالات


30

کتاب ها