وبلاگ

۱۳۹۶-۰۱-۰۶
نور حقیقی

برنامه معرفت بیست و دوم بهمن ۱۳۹۵

خداوند، که نور حقیقی است و خودش نیز خود را نور آسمانها و زمین خوانده است، به طور مستقیم دیده نمی شود. پیوسته در مظاهر برای اشخاص آماده، آشکار می شود.
۱۳۹۶-۰۱-۰۵
تولد دوباره

هر انسانی باید دوباره خود را خلق کند

هر موجودی یک بار خلق می شود و تمام می شود. اما انسان یک ویژگی مهم دارد. غیر از اینکه یک بار خلق شده است، باید یک بار هم خودش را خلق کند. یعنی تولد دوباره
۱۳۹۶-۰۱-۰۴
گذر عمر

برنامه معرفت پانزدهم بهمن ۱۳۹۵

گذر عمر انسان، مانند همان یخ است. عمر به تدریج می گذرد، همان طور که در گرما نمی توان یخ را از آب شدن نگه داشت. لحظه ای نمی توان عمر را نگه داشت.
۱۳۹۶-۰۱-۰۳
آتش جهنم

برنامه معرفت هشتم بهمن ۱۳۹۵

عالمی که ما در آن هستیم، پر از تضادهاست. نور و ظلمت، کجی و راستی ؛اگر چشم حقیقت بین باشد، در بعضی کجی ها نیز راستی خواهیم دید. اما چگونه کج بین نمانیم؟
۱۳۹۶-۰۱-۰۲
تفسیر عقل در نظر حکیم سنایی

برنامه معرفت اول بهمن ۱۳۹۵

تفسیر عقل در نظر حکیم سنایی، تازگی و نو بودن است. حکیم سنایی در اشعار خود معتقد است که عقل در همه جا حضور دارد و سلطانی است که قابل عزل نمی باشد.
۱۳۹۶-۰۱-۰۱
خاطر جمع و خاطر پراکنده

خاطر جمع و خاطر پراکنده

خاطر جمع و خاطر پراکنده تردیدی نیست که انسان به عنوان یک موحود اندیشمند در این عالم، دارای ابعادی است. اما در بین این ابعاد گوناگون، […]