کلاس ماجرای فکر فلسفی (پیشگفتار)
۱۳۹۲-۰۴-۲۳
کلاس ماجرای فکر فلسفی (جلسه سوم)
۱۳۹۲-۰۴-۲۶
نمایش همه

کلاس ماجرای فکر فلسفی (جلسه دوم)

متن کتاب

از پاراگراف اول صفحه ۵ تا پاراگراف اول صفحه ۱۰ کتاب

شریعت الهی آنچنان به عقل نزدیک است که اگر کسی آنها را متحد با یکدیگر بشناسد راه خطا نپیموده است. بر اساس همین قرابت و اتحاد است که برخی بزرگان شریعت را عقل خارجی و عقل را شریعت داخلی معرفی کرده اند. در برخی از آیات قرآن مجید اسم عقل از شخص کافر سلب شده و کفار بی عقل خوانده شده اند. از باب نمونه می توان در این آیه شریفه تامل نمود، {صُمٌّ بُکمٌ عُمیٌ فَهُم لایَعقِلُونَ} همان سان که مشاهده می شود در آیه مزبور خداوند کفار را بی عقل خوانده است. برخی از مفسران معتقدند چون شریعت عقل خارجی به شمار می آید و کفار شریعت را انکار می کنند طبیعتا منکران شریعت بی عقل خوانده می شوند. برخی از اندیشمندان عقل را به چشم و شرع را به شعاع تشبیه کرده اند یعنی اگر شعاع بیرونی وجود نداشته باشد چشم نمی تواند اشیاء را ببیند چنانکه اگر چشم وجود نداشته باشد شعاع موجب رویت نمیگردد. کسانی دیگر عقل را به چراغ و شرع را به زیتی که در چراغ ریخته می شود تشبیه کرده اند. این اشخاص معتقددند عقل جز از طریق شریعت به گوهر مقصود دست نمی یابد چنانکه شرع نیز جز از طریق عقل قابل تبیین و توجیه نیست. این نظریه توفیقی از سوی کسان مطرح می شود که جمع میان عقل و شریعت را وجهه همت خویش ساخته و در این راه از هیچ گونه کوششی دریغ نکرده اند. بعد از فارابی و ابن سینا، ابن رشد از جمله فیلسوفان بزرگی است که در راه توفیق میان عقل و شریعت گامهای بلندی برداشته است. او معتقد است کار فلسفه چیزی بیش از این نیست که در موجودات به طور عمیق نظر می کند و آنها را از جهت دلالت بر صانع حکم معتبر می شناسد. اگر کسی از این دیدگاه به فلسفه نگاه کند به آسانی در می یابد که بین دین و فلسفه هیچ گونه تضاد و تعارضی نیست زیرا نظر کردن در موجودات از جهت دلالت آنها بر صانع حکیم همان چیزی است که در قرآن مجید نیز به طور مکرر مورد توصیه و تاکید قرار گرفته است. البته در مورد ماهیت فلسفه دیدگاههای دیگری نیز وجود دارد که با آنچه ابن رشد در این باب می گوید متفاوت است. با این همه بررسی آثار فلاسفه نشان می دهد که در نظر بیشتر این بزرگان، فلسفه جز جهد و طلب و کوشش و کشش در راه کشف حقیقت چیز دیگری نیست در نظر برخی اندیشمندان نقطه آغاز فلسفه نوعی بی قراری ما بعد الطبیعی است انسان برای رفع این بی قراری به جستجو و طلب برمیخیزد. کسانی معتقدند فلسفه نوعی کوشش است برای متحد ساختن تجارب و یافته های انسانی بعمل می آید اقوال و آراء دیگری نیز در این باب وجود دارد که ما از ذکر آنها در اینجا صرف نظر میکنیم.

هر چه در باب ماهیت فلسفه گفته شود یک واقعیت غیر قابل انکار نیست آن واقعیت این است که در فلسفه نوعی کوشش بی دریغ برای فهم بنیادی ترین امور و اساسی ترین مسائل به چشم میخورد. کسانی که با تعلیمات و معارف ادیان آشنایی دارند به خوبی می دانند که کوشش انسان برای فهم اساسی ترین مسائل مربوط به هستی به هیچ وجه مذموم و نکوهیده نیست. در اثر همین کوشش اصیل انسانی است که تاریخ فرهنگ دینی در یک مقیاس وسیع رشد و گسترش یافته است. در فرهنگ پربار و غنی اسلام مسائلی وجود دارد که برخورد فکر فلسفی و غیر فلسفی یکی از مهمترین و در عین حال جنجالی ترین آنها را تشکیل می دهد. صحیفه ای که در دست خوانند محترم قرار دارد به بررسی همین مساله اختصاص یافته و تحت عنوان ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام به رشته نگارش در آمده است. امید است در آن نکته ای پیدا بشود که بتواند در بسط و گسترش فضای فرهنگی نسبت به سهم خود موثر گردد.

مخالفت و ستیز با فلسفه

انتقاد از فلسفه و ستیز با فلاسفه مساله ای نیست که امروز یا دیروز رخ داده باشد. این مساله پیشینه ای ممتد و ماجرایی دراز دارد. در تاریخ فرهنگ و اندیشه بشری کمتر زمانی می توان یافت که بین معرفت فلسفی از یکسو و جریانهای ضدّ فلسفی از سوی دیگر نزاع و ستیز واقع نشده باشد.

کسانی که با تاریخ فلسفه آشنایی دارند بخوبی می دانند در یونان قدیم که در نظر اهل تاریخ زادگاه فلسفه شناخته شده جماعتی از اهل نظر ظاهر شدند که جستجوی کشف حقیقت را ضروری ندانسته آموزگاری فنون را وجهه همت خود ساختند. این جماعت به واسطه تبحر و تتبّع در فنون مختلف که لازمه تعلیمات آنان بود « سوفیست» نامیده شدند. این گروه در کار سفسطه و انگار حقیقت تا آنجا که توانستند کوشیدند. در اثر تعلیمات این جماعت افکار بسیاری از مردم پریشان گشت و بنیاد اخلاقی آنان رو به ضعف و سستی گذاشت. سقراط که استاد فلاسفه شناخته شده است در راه تعلیم و تربیت ابناء بشر و زدودن آثار سوء سفسطه جان سپرد و با نوشیدن جام شوکران آن هم در حال اختیار و اراده و با تسلط کامل بر روان خویش با وقار و طمانینه، هرگونه تهمت بی دردی و تن آسانی را از دامن فلاسفه سترد.

باید توجه داشت که پیدایش سفسطه امری نبود که با کوشش های سقراط و افلاطون و ارسطو برای همیشه نابود گردد. تعلیمات سوفسطائیان بخصوص برخی از موازین که در جهان اندیشه مطرح ساختند به گونه ای است که تفسیرپذیر بوده و در هر دوره ای می تواند به شکلی ظاهر گردد. بطور نمونه می توان از کلام پروتاگوراس که از سوفسطائیان معروف است نام برد. او گفته است :« میزان همه چیز انسان است» آنچه سوفسطائیان از این عبارت می خواستند این است که در واقع و نفس الامر، حقیقتی وجود ندارد زیرا انسان برای ادراک امور، جز حواس پنجگانه ظاهری وسیله دیگری در دست ندارد. تعقل نیز بر ادراکات حسی استوار است و ادراکات حسی هر شخص با شخص دیگر تفاوت دارد.

نتیجه ای که از این مقدمات به دست می آید این است که ادراکات هر یک از اشخاص در مورد شیئ مورد ادراک او، معتبر است. در عین حال او به خوبی می داند که اشخاص دیگر در مورد همان شیئ به گونه ای دیگر می اندیشند. پس آنچه به حس در می آید ثابت نیست و چیزی که تغییر می پذیرد، حقیقت جاویدان نخواهد بود. صرف نظر از سفسطه که از آغاز پیدایش خود تا کنون همواره در جهت مخالفت با فلاسفه سیر کرده است منتقدان و ستیزه گران جدی فلسفه غالبا در زمره یکی از سه طایفه قرار دارند. این سه طایفه به ترتیب عبارتند از :

۱ – مومنان و معتقدان به ادیان. آنها که جمود بر ظواهر دینی را حتی در مورد اصول اعتقادات وجهه همت خویش ساخته و هرگونه تعمق و تدبّر و یا اندیشه در معنی دینی را به شدت محکوم و مردود می دانند.

۲ – بسیاری از عرفا و اهل سلوک که استدلال عقلی و سعی فکری را حجاب معرفت دانسته و رها شدن از آن را شرط وصول به مقصد می شناسند.

۳ –  تحصلی مذهبان و کلیه کسانی که تنها به قضایای علمی و تجربی تکیه کرده، برای آنچه از حوزه تجربه علمی و تحصّلی بیرون است کوچکترین اعتباری قائل نیستند.

این سه طایفه اگر چه در مخالفت و ستیز با فلاسفه هماهنگ و همسو محسوب می شوند ولی نوع مخالفت و سبک برخورد آنان با فلسفه به هیچ وجه یکسان و یکنواخت نیست .درمورد طایفه اول میتوان گفت که آنچه موجب مخالفت با فلسفه میگردد جز جمود بر ظواهر دینی در اصول اعتقادات، چیز دیگری نیست. کسی که در اصول اعتقادات ،جمود بر ظواهر را اساس کار خود قرار داده، در جزم به جمود، متعصّبانه اصرار می ورزد طریق تفکر و تعمق در معانی دینی را مسدود کرده و مجالی برای بروز اندیشه های فلسفی باقی نمیگذارد.

اندیشه فلسفی در جایی مجال بروز و ظهور می یابد که پرسش اساسی مطرح گردد. به عبارت دیگر می توان گفت که فکر فلسفی با طرح پرسش اساسی زنده می ماند و آنجا که پرسش اساسی نیست ، فلسفه هم وجود ندارد. فلسفه با پرسش آغاز شده و ادامه حیات آن نیز در گرو دوام پرسش خواهد بود. کسانی که با علوم عقلی آشنایی دارند بخوبی می دانند که منطق، ابزار اندیشه شمرده شده است و در زمره علوم آلی قرار دارد ولی در عین اینکه فقط ابزار اندیشه است بر محور سه مطلب اصلی و اساسی می گردد. آن سه مطلب به ترتیب عبارتست از :

۱- مطلب ما  ۲ – مطلب هل ۳ – مطلب لم. حکیم سبزواری این مساله را به صورت نظم درآورده و گفته است:

أُسّ المطالبِ ثلثهٌ عُلِم            مطلب ما، مطلب هل، مطلب لِم

مطالب سه گانه ای که محور مسائل منطقی را تشکیل می دهد در سه پرسش اساسی خلاصه می شود که به ترتیب عبارتند از:

۱ – پرسش از گوهر شیئ

۲- پرسش از هستی شیئ

۳- پرسش از چرایی شیئ

البته هر یک از این سه پرسش به دو بخش قابل تقسیم است و مجموع پرسشها به شش قسم بالغ می گردد که ما اکنون درصدد بیان این مساله نیستیم. آنچه اکنون در اینجا مورد نظر است این است که اندیشه براساس پرسش استوار است و آنجا که پرسش اساسی مطرح نیست، اندیشه واقعی و جدی نیز وجود نخواهد داشت. با توجه به آنچه ذکر شد به آسانی می توان گفت کسی که در اثر جمود بر ظواهر، باب قلب و دروازه ذهن خود را مسدود کرده متعصّبانه اصرار می ورزد که از ورود هر گونه اندیشه تازه و فکر جدید در عالم درون جلوگیری کند. ریشه پرسش خشکانده و در نتیجه به حیات فکر فلسفی پایان داده است. باید توجه داشت که طایفه دوم، یعنی عرفا و اهل سلوک نیز در باب مخالفت با فلسفه انگیزه دینی داشته، از این جهت با طایفه اول همسو و هماهنگ اند.

تفاوت میان عرفا و اهل ظاهر در باب مخالفت با فلسفه این است که عارف ستیزه گری خود را با فلسفه، بر اساس جمود به ظواهر و تعصب در این مقام استوار نساخته است. آنچه موجب شده که عرفای عالی مقام با دیده تحقیر به فلسفه بنگرند جز علوّ مقام و رفعت درجه در وادی سلوک، چیز دیگری نیست. عارف با قدم سلوک و معرفت، طیّ طریق حق کرده و با گذشتن از وادیهای سهمناک و منازل صب العبور نفس، به قله قاف شهود و وادی ایمن یقین نائل گشته است. چشم عارف حقیقی ، چشم حق بین است. او به دیده حق می نگرد، تکلف استدلال و کوششهای فلسفی را کودکانه دانسته و ارزش چندانی برای آن قائل نخواهد بود.[/box]

مشخصات فایل

عنوان: کلاس ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام (جلسه دوم)

اجمال مباحث مطرح شده: نسبت عقل با اسطوره و تاریخ و دین، توفیق عقل و شریعت توسط ابن رشد، سوفیست و انکار حقیقت، درس اول منطق ارسطویی

مدت زمان کلاس: ۵۵ دقیقه

حجم فایل صوتی: ۱۲مگابایت

لینک دانلود فایل صوتی

1 دیدگاه

  1. hassan می‌گه:

    هنگام دانلود فایل صوتی پیام زیر دریافت می شود
    This web page at dl.irph.ir has been reported to contain unwanted software and has been blocked based on your security preferences.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *