گفتگو با دکتر دینانی پیرامون سهروردی و فلسفه اشراق
۱۳۹۲-۰۳-۱۶
Dr Dinani maarefat 3
برنامه معرفت هفدهم خرداد ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۳-۱۸
نمایش همه

واژگان «تقدم و تاخر رتبی ،زمانی ،علّی، طبعی،ماهوی»

تقدم و تاخر رتبی

در تقدم و تاخر رتبی ،ملاک تقدم و تاخر عبارت است از :« نسبت قرب و نزدیکی به یک مبدا معین و محدود » این نوع از تقدم و تاخر در جایی تصویر می شود که چینش و ترتیب خاصی میان چند شیئ برقرار شود و آنگاه آن اشیاء با مبدا خاصی سنجیده و نسبت دوری و نزدیکی آنها به آن مبدا لحاظ شود ؛ پس آنچه به مبدا نزدیکتر باشد، متقدّم و سابق خواهد بود و آنچه از مبدا دورتر باشد ، متاخر و ‏لاحق خواهد بود. مبدئی که برای چند امر مترتب در نظر گرفته می شود، جهت ترتیب میان آن امور را مشخص می سازد، و این مبدأ در این نوع از تقدم و تاخر یک امر اعتباری است، یعنی به نحو لحاظ و قرارداد ما وابسته است. اما اصل ترتیب و چینش گاهی طبعی است، و گاهی وضعی و قراردادی ء و نیز این ترتیب کاهی عقلی است ء و گاهی حسی می باشد.

‏به عنوان مثال ترتیب میان اجناس و انواع مترتب بر یکدیگر، یک ترتیب طبعی و عقلی است. در سلسله اجناس و انواع مانند سلسله: جوهر، جسم،  جسم نامی، حیوان و انسان، ترتیب میان اجزاء یک ترتیب طبعی و خارج از دایره وضع و قرارداد است. یعنی جسم نامی طبعاً میان جسم و حیوان قرار می گیرد، و نمی توان جای آن را تغییر داد، مانند عدد سه که طبعا میان عدد دو و عدد چهار قرار می گیرد، و اگر جای آن تغییر کند، دیگر عدد سه نخواهد بود. اما چنانکه گفتیم تعیین مبدا بسته به قرارداد و اعتبار ها است. اگر در سلسله یاد شده، مبدأ را جنس عالی، یعنی جوهر، قرار دهیم، در این صورت جسم متقدّم بر جسم نامی، و جسم نامی متقدّم بر حیوان ، و حیوان نیز متقدّم بر انسان خواهد بود، اما اگر مبدأ را نوع الانواع ء یعنی انسان، در نظر بگیریم ء حیوان متقدّم بر جسم نامی، و جسم نامی متقدّم بر جسم، و جسم نیز متقدّم بر جوهر خواهد بود.

‏اما ترتیبی که میان امام و مأمومین، و نیز میان صفوف متعدد مأمومین در نماز جماعت برقرار می شود، نمونه ای است از یک ترتیب وضعی و قراردادی، زیرا امام می تواند جای خود را به یکی از مامومین بدهد، و هر یک از مامومین نیز می توانند جای خود را تغییر دهند،  و هیچ لزومی ندارد که مثلا حسن در جلو باشد و حسین پشت سر او بایستد، بلکه ممکن است حسین جلو بایستد و حسن پشت سر او واقع شود، مضافاً بر اینکه اصل جلو قرارگرفتن امام یک امر قراردادی است که شارع مقدس آن را جعل کرده است. در مثال یاد شد، اگر محراب مسجد را مبدأ در نظر گیریم امام ، متقدّم  و مأموم، متأخر خواهد بود، زیرا امام و ماموم هر دو نسبت قرب ‏و نزدیکی به آن مبدا دارند، و در اصل این نسبت مشترک اند، اما امام بهره بیشتری از نسبت قرب به محراب دارد. و اگر مبدأ را درب مسجد فرض کنیم، قضیه به عکس می شود، و آخرین صف مامومین متقدّم بر همه و امام متأخر از همه خواهد بود

‏تقدم و تأخر زمانی

‏ازروشن ترین مواردومصادیق تقدم و تاخر، تقدم و تاخری است که میان اجزای زمان و نیز میان پدیده های واقع در زمان (- حوادث زمانی) وجود دارد که به آن تقدم و تاخر زمانی گفته می شود. دیروز بر امروز، و امروز بر فردا تقدم دارد، فروردین بر اردیبهشت تقدم دارد، و سال ۷۰ بر سال ۷۱ تقدم دارد؛ همچنین حوادثی که در دیروز رخ داده بر حوادثی که در امروز واقع می شود تقدم دارد، و به همین ترتیب. تقدم و تأخر میان اجرای زمان و امور زمانی ، اگرچه محسوس نیست ، اما در وضوح و روشنی همانند امر محسوس است؛ همچون اصل زمان، که اگرچه پدیده ای محسوس نیست، اما حقیقتی واضح و آشکار است، و لذا شبه محسوس خوانده می شود.

‏تقدم و تاخر میان اجرای زمان و امور زمانی ، تقدم و تاخر انفکاکی نیز خوانده می شود؛ زیرا در این نوع تقدم و تأخر ، ‏متقدّم و متاخر هرگز با هم وجود و تحقق نمی یابند؛ بلکه وجود متاخر پس از معدوم شدن متقدّم امکان پذیر است.

‏در این نوع از تقدم و تأخر، ترتیب میان اجزاء و نیز جهت ترتیب آنها یک امر حقیقی است و به هیچ وجه بستگی به اعتبار و قرارداد ما ندارد یعنی اولأ: دیروز و امروز حقیقتأ متعاقب و یی در یی هستند، چه ما بدان توجه بکنیم یا نکنیم ، و چه آن را اعتبار بکنیم یا نکنیم و ثانیأ: دیروز حقیقتاً پیش از امروز و قبل از آن است. ابتدا دیروز تحقق می یابد و سپس امروز. بر خلاف تقدم و تاخر مکانی که اولأ: چینش اجزاء ممکن است تغییر کند و ثانیا: تعیین جهت این چینش کاملا قراردادی و وابسته به نظر ما می باشد.

‏و نکته دیگر اینکه تقدم و تاخر اجزاء زمان بر یکدیگر، یک امر ذاتی برای آنها است. یعنی دیروز از آن جهت که زمان خاصی است بر امروز ‏از آن جهت که زمان خاصی است، تقدم دارد. و برای اتصاف این دو جزء از زمان، به تقدم و تاخر، هیچ چیز دیگری جز زمان ، مدخلیت ندارد. ولذا گفته می شود تقدم و تاخر میان اجزای زمان، یک تقدم و تأخر ذاتی است. و حتی تقدم و تأخر میان حوادث زمانی درواقع به تبع تقدم و تاخر زمانی است که این حوادث بر آن منطبق می شوند. یعنی چون دیروز بر امروز تقدم دارد، حوادث واقع در دیروز بر حوادث واقع در امروز تقدم دارند؛ و چون قرن هفتم قبل از قرن هشتم است، سعدی بر حافظ تقدم دارد. پس تقدم و تأخر اولأو بالذات از آن اجزای زمان است، و ثانیا و بالتبع حوادث واقع در زمان ، بدان متصف می شوند.

‏تقدم و تأخر طبعی

‏تقدم و تاخر طبعی میان علت ناقصه و معلول آن برقرار می باشد. علت ناقصه چیزی است که وجودش برای وجود معلول لازم و ضروری است، اما کافی نیست. یعنی اگر علت ناقصه شی، وجود نداشته باشد، امکان ندارد آن شیئ وجود یابد، ولی اگر علت ناقصه وجود داشته باشد، ممکن است معلول وجود داشته باشد، و ممکن است وجود نداشته باشد، بر خلاف علت تامه که وجود معلول در ظرف وجود آز، ضروری و قطعی است. پس وجود معلول بدون وجود علت ناقصه ناممکن است ، اما علت ناقصه می تواند وجود داشته باشد، و در عین حال معلول آن موجود نباشد. از این رو می گویند: علت ناقصه بر معلول خود تقدم بالطبع دارد. یعنی ابتدا علت موجود می شود و آنگاه معلول آن تحقق می یابد. و البته این اولیت ، ‏اولیت زمانی و یا مکانی و مانند آن نیست، بلکه اولیت بالطبع است.

‏ملاک در این قسم از تقدم و تأخر، همان «وجود» است. یعنی آن امر مشترکی که متقدّم بهره بیشتری از آز دارد، و متأخر نصیب کمتری از آز برده است ، ‏همان‏ «وجود» است. در اینجا متقدّم و متأخر در اصل موجود بودن با هم مشترک اند، اما ویژگی متقدّم (= علت ناقصه) آن است که وجود متأخر (= معلول) متوقف و وابسته به وجود آن می باشد. و به دیگر سخن: معلول تنها در صورتی می تواند وجود داشته باشد که علت ناقصه آن موجود باشد. بنابراین، نسبت علت ناقصه به وجود بیش از نسبت معلول به آن است ء و از این رو، علت ناقصه بر معلول تقدم دارد.

تقدم و تاخر علّی

‏علت تامه نوعی تقدم بر معلول خود دار دکه «تقدم علّی» خوانده می شود؛ و از آن طرف، معلول، نسبت به علت تامه خود، «تاخر علّی» دارد. ملاک ‏و معیار در این نوع از تقدم و تأخر همان «وجوب وجود» است. یعنی علت تامه و معلول، هر دو در اصل وجوب وجود با هم مشترک اند. اما نسبت علت تامه به آن بیش از معلول است ، ‏و از این جهت ، علت تامه بر معلول تقدم دارد.

‏توضیح اینکه: بر اساس قاعده فلسفی «الشیئ ما لم یجب لم یوجد» (= شیئ تا وجوب و ضرورت نیابد، موجود و محقق نمی گردد)، معلول تا وجوب و ضرورت نیابد، و همه ابواب عدم آن بسته نشود، موجود نمی گردد. و از طرفی، ‏می دانیم معلول این وجوب و ضرورت را از علت تامه خود دریافت می کند ،‏و علت تامه تا خودش وجوب و ضرورت نداشته باشد، نمی تواند به معلول خود وجوب بدهد، زیرا «فاقد شیئ هرگز معطی آن نتواند بود.» ‏پس علت تامه و معلول هر دو در اصل وجوب وجود مشترک اند. ‏با این تفاوت که معلول، وجوب وجود خود را از علت کسب کرده اما علت ،‏وجوب وجود خود را از معلول کسب نکرده است؛ بلکه با توجه به اصل «فاقد شیء هرگز معطی آن نتواند بود» علت تامه باید در رتبه مقدم بر معلول ، ‏وجوب وجود داشت باشد، تا بتواند وجود معلول را واجب گرداند. بنابراین ، ‏انتساب علت تامه به وجوب وجود ،مقدم بر انتساب معلول به آن می باشد، با آنکه علت و معلول هر دو در اصل انتساب به وجود با هم مشترک اند.

‏تقدم و تأخر ماهوی یا بالتجوهر

‏این نوع از تقدم و تاخر میان اجزای ماهیت ، یعنی جنس و فصل، و خود ماهیت تشکیل یافته از آن جنس و فصل برقرار می باشد؛ بدین صورت که اجزای ماهیت تقدم بالتجوهر بر ماهیت دارند: و خود ماهیت تاخر بالتجوهر از اجزایش دارد. ملاک تقدم و تاخر بالتجوهر «تقرر ماهیت» است.

‏توضیح مطلب آن است که اگر ما یک ماهیت نوعی را مانند انسان در نظر گیریم، از آنجا که این ماهیت نوعی (= انسان ) مرکب از دو جزء (= حیوان و ناطق) است؛ و از طرفی تحقق کل متوقف و منوط بر تحقق اجزایش می باشد از این رو، در همان مرتبه ذات انسان ، تقرر و ثبوت ماهوی انسان متوقف بر ثبوت و تقرر ماهوی حیوان و ناطق می باشد؛ اما تقرر حیوان و ناطق متوقف بر تقرر انسان نیست. پس ماهیت نوعی و جنس و فصل آن ماهیت، در اصل ثبوت و تقرر ماهوی مشترک اند: اما نسبت اجزای ماهیت به این ثبوت و تقرر ، ‏بیش از نسبت خود ماهیت نوعی است؛ و از این رو اجزاء ، متقدم و کل ، متاخر است.

‏و به دیگر سخن: اگر ما همان مرتبه ذات ماهیت را مد نظر قراردهیم، ‏با قطع نظر ‏از مرتبه وجود، همان طور که در مرتبه وجود، وجود کل متوقف بر وجود جزء است ، در مرتبه ذات نیز ذات کل متوقف بر ذات جزء می باشد. چون ذات کل از ذات اجزاء فراهم آمده است. بنابراین، اجزای ماهیت در جوهریت و در ماهیت و ذات بودن با یکدیگر مشترک اند ،چرا که جزء ماهیت نیز ماهیت است • ولی جزء در همان ماهیت بودن و ذات بودن بر کل تقدم دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *